Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Talenpanorama van het Midden-Oosten: taal, cultuur en politiek

Vak
2020-2021

Dit is de cursusbeschrijving van 2019-2020. De inhoud wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Hoorcolleges (13 x 2) 26
Schriftelijke tentamens 4
Voorbereiding colleges 65
Voorbereiding tentamens 45

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Schriftelijk deeltentamen 40%
Schriftelijk deeltentamen 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van beide tentamens moet 5,5 of hoger zijn. Er is één herkansingsmogelijkheid, waarmee het hele vak herkanst wordt (100%).

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

A la carte Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.