Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Corporate Finance

Vak
2012-2013

Let op: dit vak is 5 EC groot en dient niet verward te worden met het gelijknamige vak dat wordt aangeboden aan studenten uit de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen en dat 10 ec groot is.

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Bij corporate finance gaat het om het aanwenden en aantrekken van vermogen op zo efficiënt mogelijke wijze. Een belangrijke afweging daarbij is die tussen risico en rendement. Zo wordt ondermeer gekeken naar investeringsselectiemethoden: hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een dergelijke investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met de inschattingen van onzekerheid? Werkkapitaalbeheer is een belangrijke activiteit in een onderneming. Wat voor debiteurenbeleid kan de onderneming het beste voeren en wat is de optimale voorraadomvang? Ook financial planning is een belangrijk onderdeel van corporate finance. Hoeveel financiering is nodig om de groei en investeringsplannen van de onderneming te kunnen laten plaatsvinden? Een ander belangrijk onderdeel van corporate finance is de bepaling van de vermogenskostenvoet: hoeveel bedragen de vermogenskosten van de onderneming en wat is de onderneming waard? Het vak corporate finance verschaft ook inzicht in de financiële markten, waar ondernemingen en banken onderdeel van zijn. Niet alleen de rol van de onderneming, maar ook de rol van bank daarin zal worden besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak

Doel van het vak is het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Beoogd wordt het cijfermatige en bedrijfseconomische inzicht in een onderneming en de bedrijfsprocessen te vergroten en studenten vertrouwd te maken met de theorie van de ondernemingsfinanciering.

De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn:
1. grondige kennis van en inzicht hebben in de ondernemingsfinanciering en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen.
2. het ontwikkelen van een multidisciplinaire denkwijze met betrekking tot het eigen vakgebied en bedrijfswetenschappen
3. het vergroten van het financieel-economisch inzicht in ondernemingen, vanuit zowel bancair als ondernemingsperspectief;
4. het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Het ingevoerd zijn in de theorie van de ondernemingsfinanciering en in de wijze waarop deze theorie in de praktijk wordt toegepast.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. R.P. Orij en dr. T.L.M.Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Voorafgaande aan het hoorcollege dient de voorgeschreven studiestof te zijn doorgenomen. Voorafgaande aan de werkgroep dienen de voorgeschreven opgaven te zijn voorbereid.

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. R.P. Orij en dr. T.L.M.Verdoes

Andere onderwijsvorm(en)

n.v.t.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, laatste druk.

Werkboek:
Werkboek Corporate Finance 2012-2013 (beschikbaar via blackboard)

Reader:
Indien aanwezig: uitgereikte of op blackboard geplaatste artikelen

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.P. Orij

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8873

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.15 (ma, do) en B 2.11 (di, wo, vr)

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851 (ma, do) 071-527 8574 (di, wo, vr)

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.