Studiegids

nl en

Talen van de Wereld

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Binnen de taalwetenschap worden basisbegrippen gehanteerd die het mogelijk maken om te spreken over verschijnselen die in taal gebruikelijk zijn en die het ook mogelijk maken deze verschijnselen te herkennen. In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen, verwerven zij inzicht in de verspreiding en de verscheidenheid van de talen van de wereld en maken kennis met opvallende kenmerken van bepaalde talen of taalfamilies. De classificatie van talen op basis van genealogische en/of typologische kenmerken, het aantal bestaande talen en de mate van bedreiging of vitaliteit ervan krijgen ook aandacht in deze cursus. Door de kennismaking met uiteenlopende onderwerpen en regio’s worden studenten mede voorbereid op de trajectkeuze in het tweede jaar.
Aan de hand van een aantal, vooral niet-Europese talen, worden belangrijke taalkundige verschijnselen behandeld, zoals bijvoorbeeld transitiviteit, ergativiteit en morfologische complexiteit.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • kennis van de basisbegrippen die binnen de taalwetenschap gehanteerd worden

  • inzicht in de taalverscheidenheid en de wijze waarop talen worden ingedeeld, zowel genealogisch als typologisch

  • inzicht in de situatie (bedreigd of vitaal) waarin de talen van de wereld zich bevinden

  • kennis van een aantal bijzondere kenmerken van talen van de regio’s die binnen de studie nader kunnen worden verkend

  • inzicht om een weloverwogen keuze te maken tussen de opties die in het kader van de opleiding worden geboden

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege met wekelijkse opdrachten, die tijdens het college behandeld zullen worden.

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een take-home tussentoets halverwege het semester en een schriftelijk eindtentamen met korte open vragen.

Weging

Tussentoets (30%)
Eindtentamen (70%)

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de tentamens.

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer, kan het eindtentamen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Pereltsvaig, Asya (2017). Languages of the World: An Introduction, second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Taalwetenschap (BA).