Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Russische grammatica 1A

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan als hoofdvakstudent Russische Studies.

Beschrijving

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal. Naast de vormleer (morfologie) en zinsbouw (syntaxis), wordt ruim aandacht besteed aan het Russische schrift- , klank- en spellingssysteem, de uitspraak en de beginselen van fonetiek. Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in. De praktische toepassing van de verworven grammaticale kennis zal voornamelijk worden getraind bij het vak Russische taalverwerving.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten per week (6 uur) waarin de Russische grammatica en woordenschat worden opgebouwd. Ter voorbereiding op ieder college bestudeert de student paragrafen uit het handboek, maakt oefeningen uit het werkboek, en leest Russische teksten.
Tijdens de colleges worden complexe problemen in detail besproken en zal de grammatica uit het boek worden gestructureerd en uitgediept aan de hand van aanvullend materiaal. Daarnaast worden de oefeningen besproken, teksten grammaticaal geanalyseerd en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er wordt bij dit college een hoge mate van inzet en zelfwerkzaamheid vereist.

Leerdoelen

  • Verwerving van basiskennis Russische grammatica

  • Verwerving basiswoordenschat Russisch

Rooster

Zie rooster BA Russische Studies

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee schriftelijke tussentoetsen en een eindtentamen. Alleen het eindtentamen kan worden herkanst, de tussentoetsen niet. De weging voor de bepaling van het eindcijfer is als volgt:
Tussentoets 1 (20%)
Tussentoets 2 (30%)
Eindtentamen (50%), hiervoor moet minimaal een 6 gehaald zijn.
De herkansing bestaat uit een schriftelijk eindtentamen (50 %).
Net als voor de colleges geldt voor de toetsen aanwezigheidsplicht.

Weging

  • Tussentoetsen 50%

  • Eindtentamen 50%

Herkansing

  • Schriftelijk tentamen (50%)

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college

Literatuurlijst

Verplicht:

  • Louwerse, N. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 1, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam: Pegasus

Inschrijven

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. E.L.Stapert
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges mogen gemist worden.
Let op: dit vak geldt als aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het bindend studieadvies!