Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek van Rusland

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.
Basiskennis van het Russisch gewenst.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we het gebruik van het Russisch op het niveau van het individu en van de maatschappij. Het doel van deze cursus is enerzijds ons te verdiepen in de fenomenen die onder dit label vallen (o.a. dialecten, sociolecten, taalpolitiek), en anderzijds om kennis te maken met het vakgebied dat deze vragen onderzoekt, de sociolinguïstiek.
Dit zal gebeuren vanuit verschillende invalshoeken. Na inleidende colleges over (Russische) taalkunde, de positie van het Russisch binnen het Slavisch en het Euraziatisch continent, zal aandacht worden besteed aan de definiëring van de sociolinguïstiek. We zullen kijken naar klassieke vraagstukken binnen het vakgebied, de data die gebruikt worden, en de onderzoeksmethodes die nodig zijn om deze te analyseren. Vervolgens komen specifieke thema's aan de orde zoals stijlen en registers, sociale media, en standaardtaal versus dialecten. In de laatste colleges wordt gekeken naar taalpolitiek, en taal en identiteit in zowel meertalig Rusland als in migrantengemeenschappen buiten het Euraziatisch continent.

Leerdoelen

  • Inleidende kennis van de positie van het Russisch binnen het Slavisch en de talen van de wereld

  • Kennis van centrale vraagstukken, methoden en technieken binnen de sociolinguïstiek

  • Het toepassen van deze technieken op een eigen dataset

  • Inzicht in de sociolinguïstische situatie in de Russische Federatie, zowel op microniveau als op macroniveau

  • Voorbereiding op de taalkundige vakken BA2 en BA3

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Onderzoeksopdracht (20%)
Samenvatting wetenschappelijk artikel (20%)
Schriftelijk tentamen (60%)

Weging

Zie boven.

Herkansing

Het schriftelijke tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Blackboard

Inschrijven

De eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie aangemeld voor de colleges en de tentamens.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. E.L.Stapert
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.