Studiegids

nl en

Sovjetgeschiedenis en herinnering

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse of positief BSA voor Russische Studies.

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het schoolvoorbeeld van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een radicaal experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede voor vooruitgang van Rusland en de hele mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Verrassend genoeg gebeurde dit niet langs de weg van een volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van de opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze geschiedenis van opbouw én afbraak van communistische dictatuur te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de postcommunistische Russen?
De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag hoe het nieuwe regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving met haar oude culturele tradities. De werkwijze zal hierbij zijn om inzichten uit de moderne wetenschappelijke geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de persoonlijke ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals dat is terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die dit zelf hebben meegemaakt en/of waargenomen. Het doel hiervan is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over de wijze waarop het Sovjetverleden als feit en beeld doorwerkt in de moderne tijd.

Leerdoelen

De student beschikt over:

 1. Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene historische monografie.

 2. Dieper inzicht in de belangrijkste kenmerken en historische vraagstukken van de geschiedenis aan de hand van gespecialiseerde academische artikelen.

 3. Vaardigheid in het analyseren van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van de geschiedenis van de Sovjetunie.

 4. Vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over het eigen onderzoek in de vorm van referaat en werkstuk, alsook een reflectie kunnen geven op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

 • Mondelinge presentaties

 • Participatie

 • Opdracht 1: midtermtoets (=onderzoeksplan)

 • Opdracht 2: endtermtoets (=essayvragen)

Weging

Werkstuk: 50%
Deeltoetsopdracht endterm essayvragen: 30%
Deeltoetsopdracht midterm onderzoeksplan: 10%
Twee referaten en participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn. Indien nodig, kan de endtermtoets van essayvragen worden herkanst. Gelegenheid tot inzage en bespreking van alle toetsen wordt geboden.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline, zie Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline, zie Brightspace.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aanschaffen: Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican Introduction (London 2014)

 • Beschikbaar als e-book via UBL: Ronald Grigor Suny ed., The Cambridge History of Russia. Volume III The Twentieth Century Chapters 1-13 (Cambridge 2006), ook beschikbaar via de boekwinkel in paperback-uitgave.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr.J.H.C.Kern
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).