Studiegids

nl en

Scriptieseminar Religiewetenschappen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Om een bachelorscriptie in Religiewetenschappen te schrijven, moet de student de propedeuse en het
tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met
de studiecoördinator. Het seminar staat niet open voor andere studenten dan die van Religiewetenschappen. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Naast de docent van het seminar treden andere docenten op als begeleider van de scriptie. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden
goedgekeurd door de examencommissie. Begeleiding is dus deels collectief, via dit scriptieseminar, en
deels individueel, via de begeleidende gespecialiseerde docent.

Beschrijving

Het scriptieseminar is bedoeld om:

 • de studenten gezamenlijk te laten brainstormen over de stappen die ze moeten zetten en te begeleiden in algemene kwesties en vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van een bachelorscriptie. Op basis van de boeken van Joy de Jong en W. Oosterbaan (zie sub: literatuur) worden opdrachten geformuleerd en presentaties gehouden;

 • de studenten te introduceren met en voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden
  arbeidsmarktgerelateerde bijeenkomsten twee of drie keer per jaar gehouden en oefeningen met
  solliciteren en netwerken uitgevoerd.
  De bachelorscriptie is een zelfstandig te schrijven werkstuk op basis van een probleemgestuurd
  literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek.
  De docent die de student individueel begeleidt, is inhoudelijk verantwoordelijk en geeft onder andere
  aanwijzingen over de literatuur om de student op weg te helpen, en leest/becommentarieert
  verschillende versies van de verschillende hoofdstukken van de scriptie.
  De eerste twee bijeenkomsten van het scriptieseminar vinden plaats in semester 1.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in de deelaspecten van de bachelorscriptie: praktische zaken (over
  begeleiding, beoordelingscriteria), onderwerp, methoden, schrijfproces, structuur, planning, vorm,
  verzorging, etc.

 • Studenten verwerven vaardigheden in genoemde deelaspecten van de bachelorscriptie.

 • Studenten maken kennis met het werkveld en oefenen met solliciteren en netwerken.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges met opdrachten, discussies en presentaties

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten met voldoende resultaat (zonder cijfer) zijn
uitgevoerd om door te mogen gaan met het schrijven van de bachelorscriptie (de bijeenkomsten in dit
seminar vormen m.a.w. een deel van de begeleiding ervan).

Literatuurlijst

 • Joy de Jong, Handboek academisch schrijven. In stappen naar een paper, essay of scriptie. Muiderberg
  Coutinho 2011. ISBN 9789046902424

 • W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers.
  Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad [2004] 2007. ISBN 9789044610475

 • overige literatuur (tijdens de cursus uitgedeeld of te downloaden via Brightspace)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is
verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Nota bene
Meld je voor het scriptieseminar op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven betekent geen toestemming tot
het volgen van dit seminar. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor
inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. T.E.M. Krijger

Opmerkingen

 • Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie vóór augustus 2021 willen afronden.

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie.

 • Aanwezigheid is verplicht. Wie een bijeenkomst niet kan bijwonen, dient de docent daarvan
  voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst per e-mail op de hoogte te stellen.

 • Wie bij meer dan twee bijeenkomsten afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan het
  seminar.

 • De mate waarin de bijeenkomsten fysiek dan wel online plaatsvinden, is afhankelijk van de ontwikkelin
  van de wereldwijde coronapandemie. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd.