Studiegids

nl en

Hegels Rechtsfilosofie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegangelijk voor:

 • Studenten van de BA Filosofie, die hun eerste jaar succesvol hebben afgerond en daarnaast ook 10EC van hun verplichte onderdelen uit het tweedejaar hebben voldaan.

 • Pre-Master studenten die toestemming hebben gekregen van de studie adviseur, of waarvan dit vak onderdeel uitmaakt van hun programma.

Beschrijving

Hegels Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie uit 1821 is een hoogtepunt uit zijn oeuvre en een buitengewoon invloedrijke klassieker in de politieke filosofie. Van het beroemde voorwoord over de uil van Minerva, de historische rol van de filosofie en de ‘redelijkheid van de werkelijkheid’ tot Hegels gedachten over vrije wil, recht, moraal en wet en zijn theorie van de moderne staat vormt het werk een belangrijk referentiepunt voor tal van latere denkers.

Wat is eigendom, en waarom kunnen we (althans volgens Hegel) niet zonder? Wat is vrijheid en welke instituties hebben we nodig om vrij te leven? Wat is de rol van de markt in de moderne samenleving en waarom ontstaan economische crises? Hoe moet het individu zich verhouden tot de gemeenschap? Wat is de rol van een koning in een constitutionele staat? Deze en tal van andere actuele vragen probeert Hegel te beantwoorden en tot een systematisch geheel te vormen.

Leerdoelen

Doelstelling

Het doel van de cursus is de belangrijkste delen van de Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie te lezen en te begrijpen binnen de filosofische context, en inzicht te krijgen in Hegels bijdrage aan en voortdurende invloed op de politieke filosofie. Studenten leren kritisch stelling te nemen ten opzichte van Hegels belangrijkste politiek-filosofische ideeën.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de cultuurfilosofische, historische en politiek-filosofische inzichten in de Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie;

 • de plaats die de Rechtsfilosofie inneemt binnen Hegels denken, binnen de ontwikkeling en problematiek van het Duits Idealisme en in de bredere filosofische context begin 19e eeuw;

 • het belang van Hegels ideeën in de verdere ontwikkeling van de politieke filosofie tot op heden.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een complexe, systematisch opgezette filosofische klassieke tekst in zijn geheel te overzien en in zijn samenhang te begrijpen;

 • de filosofische inzichten en theorieën uit dit werk te bediscussiëren en kritisch te analyseren;

 • de invloed van Hegels werk op hedendaagse filosofische discussies te herkennen en analyseren;

 • het geleerde zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze te presenteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Voorbereiding en aanwezigheid colleges (10%)

 • Presentatie (20%)

 • Mid-term paper (20%)

 • Eindpaper (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (zie hierboven), waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van praktische oefeningen is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen literatuur

 • G.W.F. Hegel, Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie. Boom, 2014.

Eventueel ook aan te schaffen

 • G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Suhrkamp, Werke band 7.

Aanbevolen secundaire literatuur

 • F. Beiser, Hegel

 • S. Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. F.W. Zantvoort

Opmerkingen

Niet van toepassing.