Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Archeologie vh Oude Nabije Oosten

Beschrijving

Opbouwend op de cursus Archeologie vh ONO komt in deze cursus de materiële cultuur aan bod met een bijzondere focus op materialen zoals klei, steen en metaal. Aan de hand van concrete objecten van Egypte, het Syro-Palestijnse en Mesopotamische gebied worden productieprocédés, materiaalkarakteristieken en handelswegen besproken (ook door middel van een bezoek aan het RMO).
Het vak Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië bouwt hierop op.

Leerdoelen

D.m.v. kritische confrontatie met artefacten het verkrijgen en vergroten van basiskennis en inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.
Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen.
Het ontwikkelen van het vermogen de essentialia van een stuk opgegeven literatuur schriftelijk samen te vatten en mondeling te presenteren.
De vakken Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië (2/II), en Egyptische archeologie (3/I) bouwen hierop voort.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Een schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. De samenvatting en presentatie wegen voor 30%. Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en open vragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Het tentamen weegt voor 70%.
Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen dat de gehele stof beslaat (100%).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

P.J. King and J.E. Stager, Life in Biblical Israel (2001)
The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology (2013).
P.T. Nicholson and I. Shaw, Ancient Egyptian Materials and Technology (2000).

En de op college behandelde stof.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr Miriam Müller Dr. J.G. Dercksen Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen