Studiegids

nl en

Noordwestsemitische epigrafie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 1

Van studenten ONOS in de specialisatie Hebreeuws en Aramees wordt verwacht dat ze de cursus Bijbels Aramees ook met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt een kaleidoscopisch overzicht gegeven van meer dan duizend jaar Noordwest-semitische epigrafie. Studenten maken kennis met diverse vormen van Kanaänitische (o.m. Hebreeuws en Fenicisch) en Aramese epigrafische teksten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de gebruikte schriftsoorten en aan de archeologische en cultuurhistorische context van de teksten. De teksten worden in de brontaal gelezen.

Leerdoelen

De student maakt in deze collegereeks diepgaand kennis met het epigrafische materiaal dat in verschillende noordwestsemitische talen bewaard is gebleven. Na afloop van de cursus;

  • heeft de student een goed overzicht van het beschikbare bronnenmateriaal;

  • is is de studentde student in staat in staat dedeze epigrafische bronnen zelfstandig the raadplegenbronnen zelfstandig te raadplegen;

  • kan de student problemen m.b.t. individuele teksten vanuit diverse invalshoeken identificeren en hierop kritisch reflecteren.
    Daarnaast draagt deze cursus bij aan de verbetering van de schrijf- en presentatievaardigheden van de studenten.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, III.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, II.1, III.1

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing en weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

  • deelopdrachten (30%)

  • werkstuk (70%)

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.
Het werkstuk moet voldoen aan de richtlijnen van het SBL Handbook of Style.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor het werkstuk krijgt de student nog één maal de gelegenheid zijn/haar werkstuk te herzien. Deelcijfers die voldoende zijn komen in dat geval te vervallen.
Bij een onvoldoende voor deelopdrachten krijgt de student een literatuuropgave. Van deze literatuur dient een leesverslag te worden gemaakt.

inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Inschrijven

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen