Studiegids

nl en

Koptisch 1

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

Het Koptisch is de jongste vorm van het Egyptisch, die qua schrift en woordenschat sterk door het Grieks beïnvloed is. Dankzij het gebruik van een alfabet mét klinkers is het ook de meest toegankelijke vorm van het Egyptisch. Daarom is kennis van het Koptisch onmisbaar voor een beter begrip van de oudere taalfasen. Het Koptisch werd gebruikt voor een breed scala aan teksten, zoals Bijbelvertalingen, buiten-Bijbelse geschriften (waaronder de zogenoemde Evangeliën van Thomas en Judas), kerkelijke en monastieke literatuur, heiligenverhalen, brieven, documenten en inscripties. Hoewel de huidige Egyptische christenen, de Kopten, Arabisch spreken, is de noordelijke variant van het Koptisch (Bohairisch) nog steeds in gebruik als liturgietaal. Deze cursus biedt een intensieve kennismaking met het schrift en de grammatica van het Sahidisch, de belangrijkste variant van het Koptisch in de 4de-11de eeuw, en is er tevens op gericht om in korte tijd zelfstandig Koptische teksten te leren lezen.

Leerdoelen

 • Vertrouwd raken met het Koptische schrift

 • Actief inzicht krijgen in de Koptische grammatica

 • Het opbouwen van een basiswoordenschat

 • Zelfstandig eenvoudige Koptische teksten lezen

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1b, I.1c I.1.d, I.2a, I.2b, I.5a, IV.1a, IV.1b

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

 • Take home-tussentoets met korte open vragen (20% van het eindcijfer)

 • Take home-tussentoets met korte open vragen en een vertaalopdracht (20% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met een vertaalopdracht en korte open vragen (60% van het eindcijfer)

Voor alle toetsonderdelen moet minimaal een 5,5 zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het tentamen (en tussentoetsen) waarvoor een onvoldoende is behaald.

Inzage en nabespreking

Bij de bekendmaking van de deel- en eindcijfers krijgen studenten door middel van scans inzage in hun tussentoetsen en tentamens. Een nabespreking en inzage in de originelen kunnen georganiseerd worden, indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Leerboek, waaruit wekelijks een hoofdstuk behandeld wordt:
  C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic Dialect): A Learner’s Grammar, Keulen 2004. ISBN 3-89645-570-2. (Belangrijk: schaf het boek ruim voor het begin van de colleges aan! Bijvoorbeeld bij boekhandel Atleest in Leiden)

 • Als achtergrondinformatie bij aanvang van de cursus:
  de inaugurele rede door J. van der Vliet, Het Koptisch, de taal van de farao’s?, Radboud Universiteit Nijmegen 2009. Online beschikbaar op de website https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/65652.

 • Zelfstandig te lezen in de loop van de cursus:
  M. Chaîne, Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum”, Cairo 1960, nos. 69, 141, 157, 175, 181, 184, 213, 235, 239, 240, 186, 226, 188 (Vaderspreuken). Online beschikbaar op de website https://suciualin.files.wordpress.com/2011/10/chaine-manuscrit-de-la-version-sahidique-de-ap.pdf.

Inschrijven

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. R.E.L. Dekker

Opmerkingen

Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Koptisch 2. Dat betekent dat aan het onderwijs van Koptisch 2 pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Koptisch 1 met goed gevolg zijn afgelegd.