Studiegids

nl en

Koptisch 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Koptisch I met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

In dit vervolg op de intensieve cursus Koptisch I staan originele Koptische teksten centraal. Om de kennis van de grammatica en de woordenschat wat op te frissen worden eerst enkele eenvoudige verhalende teksten gelezen. Daarna volgt een inleiding op andere genres zoals brieven en inscripties. In het tweede blok wordt gekeken naar korte teksten op papyrus, aardewerk of steen zoals die tijdens archeologisch veldwerk in Egypte kunnen worden aangetroffen. Iedere student presenteert zo’n tekst tijdens een van de laatste colleges en werkt die presentatie vervolgens schriftelijk uit in een korte paper.

Leerdoelen

  • De verworven kennis van het Koptisch kunnen toepassen op concrete tekstuele artefacten

  • Gebruik kunnen maken van hulpmiddelen zoals woordenboeken, grammatica’s en andere naslagwerken

  • Vaardigheden ontwikkelen om een eigen teksteditie te maken

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1b, I.1c, I.1d, I.1.e, I.2a, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I.4a, I.4b, I.5a, IV.1a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I, II,III, IV

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

  • Mondelinge presentatie van een eigen editie van een korte Koptische tekst (40% van het eindcijfer)

  • Paper waarin de eigen editie is uitgewerkt (60% van het eindcijfer)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De paper waarvoor een onvoldoende is behaald.

Inzage en nabespreking

Bij de bekendmaking van de deel- en eindcijfers krijgen studenten door middel van scans inzage in de evaluatieformulieren en de opmerkingen bij hun presentatie en paper. Een nabespreking en inzage in de originelen kunnen georganiseerd worden, indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Handboek: C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar. Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004 (reeds aangeschaft).

  • Woordenboek: W.E. Crum, A Coptic dictionary, Oxford 1939 (en latere herdrukken; beschikbaar in het NINO en online).

  • Literatuur en zelfstandig te lezen teksten: opgave tijdens colleges, beschikbaar op Brightspace.

Inschrijven

Meld je aan via uSis. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. R.E.L. Dekker

Opmerkingen