Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch 1: Oud-Babylonische oorkonden

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Reading Old Babylonian

Beschrijving

In deze cursus maakt de student kennis met verschillende contracttypen uit de Oud-Babylonische periode. Het gaat om huwelijks- en adoptiecontracten, pachtcontracten en koopoorkonden over onroerend goed en slaven. De teksten worden vanuit kopieën in cursief spijkerschrift gelezen en op college in hun juridische, maatschappelijke en historische context geplaatst.

Leerdoelen

Kennis:

 • van de meest voorkomende contracttypen in de Oud-Babylonische periode met hun achtergrond

 • van de grammatica van het Akkadisch en het gebruikte schrift

 • van de gangbare maten en gewichten, maandnamen en jaarnamen
  Inzicht:

 • in de Oud-Babylonische maatschappij en de ontwikkeling van het recht en economie
  Vaardigheden:

 • in het ontcijferen en translitereren van in cursief Oud-Babylonisch schrift geschreven documenten en het gebruik van de daarbij behorende vakliteratuur (inclusief digitale bronnen).

 • in het presenteren voor peers van onderzoeksresultaten.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1b, I.1.e, V.1a
Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: IV.1

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Presentatie over 1 of meerdere met elkaar samenhangende omina.
Schriftelijk tentamen: transliteren en vertalen van op college gelezen omina en het beantwoorden van open vragen over achtergrond (opgegeven literatuur) en grammatica.

Weging

Presentatie: 20%
Tentamen: 80%

Herkansing

Schriftelijk tentamen, 100 %

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • R. Westbrook, ‘Mesopotamia. Old Babylonian Period’, in R. Westbrook (ed.), A History of ancient Near Eastern Law 1 (Brill, Leiden 2003): 361-430.

 • M. Stol, ‘Pacht. B. Altbabylonisch’, Reallexikon der Assyriologie 10: 170-172.

 • S. Démare-Lafont, ‘Kauf (achat). B. I. Nach altbabylonischen Quellen, Reallexikon der Assyriologie 15 (2018): 399-401

 • Syllabus met teksten (wordt door docent verstrekt).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Dr J.G. Dercksen

Opmerkingen