Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Taalwetenschap

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De kerncursus Inleiding taalwetenschap behandelt taal als verschijnsel en geeft een indruk van verschillende vormen van taalwetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende methodische benaderingen. Deze methodiek komt aan bod in praktisch gerichte vraagstellingen: Hoe benader je taal, welke vragen kun je stellen? Welke grondbegrippen moet je daarvoor in elk geval kennen? Hoe past ‘mijn taal’ in het spectrum van talen. etc. Via een probleemgestuurde aanpak worden studenten gestimuleerd om taal te gaan observeren en analyseren. De volgende onderwerpen worden behandeld: het woord, klanken, taalverwerving, schrift, de zin, typologie en taalfamilies, taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Inzicht in wat taal(wetenschap) is; kennis van de grondbegrippen en methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Zie rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk deel- en eindtentamen met open en gesloten vragen.

Weging
Het deeltentamen telt voor 20% en het eindtentamen telt voor 80% van het eindcijfer.

Herkansing
Het hertentamen betreft de hele stof en telt voor 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen
Op een af te spreken tijdstip aan te kondigen op college en Brightspace.

Literatuurlijst

-Language Files 12th edition. The Ohio State University Press 2016.

Inschrijven

Inschrijven via uSis

Contact

Dr. P. Gonzalez Gonzalez

Opmerkingen

Niet van toepassing.