Studiegids

nl en

Natievorming in Latijns-Amerika

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bacheloropleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de natievorming van Latijns-Amerika vanaf de koloniale periode. Zowel de banden met Spanje en Portugal tijdens de koloniale periode tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid als de verschillende fases van natievorming die de regio sinds de onafhankelijkheid heeft gekend worden geanalyseerd. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de onafhankelijkheidsprocessen, de eerste fase van staats- en natievorming, van instabiliteit naar consolidatie en vervolgens de instorting van het oligarchisch model aan de orde. Daarna komen de twee belangrijkste staatsvormen: de corporatistische staat (vanaf 1930) en de neoliberale staat (beide met democratische en autoritaire regimes) aan de orde. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen economische, politieke, sociale en culturele factoren binnen de verschillende fases van natievorming en de discourses daarvan. De cursus heeft bovendien als doelstelling de studenten kennis te laten maken met academische methodes van analyse en bibliografisch onderzoek met betrekking tot de Latijns-Amerikaanse realiteit.

De overdraagbare vaardigheden in deze cursussen zijn: analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering); mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren); schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten); samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid); kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren).

Leerdoelen

  1. Het identificeren en analyseren van de diverse theoretische en conceptuele discussies over natievorming en daarmee aanverwante thema’s (zoals burgerschap, nationalisme en patriottisme, regionalisme, politiek discours, civiele maatschappij, etc.).
  2. Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming en tevens in de economische en politieke ontwikkeling van Latijns-Amerika in relatie met de verschillende staatsvormen.
  3. Het leren herkennen van historische periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in Latijns-Amerika.
  4. Het identificeren van de discursieve evolutie van de natievorming in Latijns-Amerika.
  5. Het doen van een wetenschappelijk bibliografisch onderzoek met interactieve presentaties.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (50%) en werkcolleges (50%; technieken van bibliografisch onderzoek, individuele literatuuranalyse en mondelinge presentaties van de studenten).

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen en een bibliografisch rapport over een specifiek thema. Het bibliografisch rapport zal telkens door twee studenten samen worden voorbereid en bestaat uit twee gedeeltes:

A. Een presentatie van 10 minuten (elk 5 minuten per student).
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) duidelijkheid van de uiteenzetting (b) relevantie van het gekozen thema m.b.t. natievorming (c) geschiktheid van de sleutelwoorden (d) proxemiek (e) capaciteit om het onderwerp kort te presenteren (f) kwaliteit van de ingezette middelen.

B. Een bibliografisch rapport. Dit is een document met een selectie van specifieke wetenschappelijke bibliografische bronnen (boeken, artikelen, scripties, dissertaties) gerelateerd aan het gekozen thema van de presentatie.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van schrijven (b) analyseniveau van de inhoud (c) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bronnen (d) correct gebruik van het verwijzingssysteem (e) formele presentatie van de tekst.

C. Een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) (60%) en korte open vragen (40%).
De aspecten die geëvalueerd worden qua korte open vragen zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van schrijven (b) kwaliteit van de inhoud en de argumentatie (c) redactie in academische taal (d) capaciteit tot synthese.

Weging

A. Presentatie: 20% van het eindcijfer.
B. Bibliografisch rapport: 30% van het eindcijfer.
C. Tentamen: 50% van het eindcijfer

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het eindcijfer lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een schriftelijk toets, met dezelfde beoordelingscriteria als het tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • ANDERSON, Benedict (1996). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

  • KEEN, Benjamin & HAYNES, Keith (2013). A History of Latin America. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 9th ed.

  • BAUMANN, Gerd (1994). The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities (Zones of Religion). London: Routledge.

  • BAUMANN, Gerd & GINGRICH, Andre (2004). Grammars of identity/alterity: a structural approach. New York: Berghahn Books.

Complementaire literatuur voor specifieke onderwerpen van presentaties en bibliografisch rapport (minimaal 12 specifieke bibliografische verwijzingen).
Ook aanvullende artikelen via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.G. Palacio Ludeña

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 2 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.

Deze cursus bestaat uit 12 lessen van elk 2 uur, verdeeld over 6 weken.

In deze cursus is Brightspace permanent gebruikt voor het ter beschikking stellen van: het programma van de cursus, studiemateriaal (bibliografie en PowerPointpresentatie van elke sessie), methodologische indicaties en instructies, specifieke informatie over elk college en de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.