Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een kunstwerk en een daaraan gerelateerd thema dat zij door de docent krijgen toegewezen. Aan de hand van de eerste bronnen die op Brightspace beschikbaar worden gesteld vullen zij zelf de relevante secundaire literatuur aan. De cursus is gericht op het verwerven van academische vaardigheden, zowel het mondeling als schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het schrijven van een Status Quaestionis, het formuleren van een vraagstelling, het ordenen van het materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling referaat en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat volgens de Chicago Manual of Style.

Drie werkcolleges van twee uur elk uit deze reeks worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.

Leerdoelen

 • Studenten leren onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Studenten leren een kritische beschouwing te schrijven over een door de docent toegewezen kunsthistorische casus (kunstwerk + thema).

 • Studenten leren de voor de kunsthistorische casus relevante literatuur en bronnen te vinden, te raadplegen en te verwerken.

 • Studenten leren soorten argumentaties in een betoog te herkennen.

 • Studenten leren, op aanwijzing van de docent, een adequate onderzoeksvraag over de kunsthistorische casus te formuleren en te ontleden in deelvragen.

 • Studenten leren een onderzoeksopzet en een vraagstelling te presenteren aan hun medestudenten en leren daarbij effectieve presentatietechnieken in te zetten (PowerPoint).

 • Studenten leren kritische vragen te stellen in reactie op de presentaties van medestudenten en leren opbouwende kritiek te geven.

 • Studenten leren een betoog te onderbouwen in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

 • Studenten leren een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding toe te passen volgens de regels van de Chicago Manual of Style.

Rooster

Zie rooster.

Let op:
Voor kunstgeschiedenisstudenten (groep 101, 102) wordt het vak eens per week gegeven en loopt het het hele semester door.
AMS-studenten (groep 104, 105, 106) volgen het vak twee keer per week en alleen in het eerste blok van het semester.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Er is bij werkcolleges en de excursie aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest (inclusief de bijeenkomsten EAV). Bij in gebreke blijven kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen.

Bij het niet inleveren van de opdrachten dient een herkansing voor dat onderdeel te worden gemaakt: bij het niet inleveren van de herkansing voldoet de student niet meer aan de eisen om het vak te halen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing

 • Deeltoets 1 (15%): Status Quaestionis + vraagstelling en literatuurijst.

 • Deeltoets 2 (15%): mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 3 (70%): eindwerkstuk van circa 2.500 woorden, excl. noten en literatuur.

 • Ter voorbereiding van deeltoets 1 maken studenten een eerste opzet van de literatuurlijst. Deze voorbereiding telt als praktische oefening en is verplicht.

 • Ter voorbereiding van de colleges wordt ook een aantal teksten gelezen waarover vragen moeten worden beantwoord. Ook dit telt als praktische oefening en is verplicht.

 • De voorbereiding van en deelname aan de excursie(s) en de seminars georganiseerd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV) tellen als praktische oefening. Deelname hieraan is verplicht.

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Brightspace.

De schrijfopdrachten behorende tot deeltoets 1 en 3 worden via Turnitin op Brightspace ingeleverd. Toetsen die niet, of te laat worden ingeleverd en/of niet op de juiste manier via Turnitin zijn ingeleverd, worden niet becommentarieerd. Een toets die te laat wordt ingeleverd telt automatisch als herkansing. Een herkansing die te laat wordt ingeleverd wordt niet becijferd en is dus onvoldoende. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren via Turnitin en dienen er dus zelf zorg voor te dragen dat ze via een computer toegang hebben tot het systeem.

Compensatie: Alle deeltoetsen moeten met minimaal een 6.0 (= voldoende) worden afgesloten en dat betekent automatisch dat het gewogen gemiddelde van alle deeltoetsen ook minimaal een 6,0 moet zijn.

Weging

 • Deeltoets 1 (15%): Status Quaestionis + vraagstelling en literatuurijst.

 • Deeltoets 2 (15%): mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 3 (70%): eindwerkstuk van circa 2.500 woorden, excl. noten en literatuur.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. De herkansing van deeltoets 1 vindt plaats na de mid-term tentamenweek en zal op Brightspace worden aangekondigd. Alle overige herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Neem contact op met de studiecoördinator van Kunstgeschiedenis.

Opmerkingen

 • Korte excursies kunnen deel uitmaken van het programma en zijn verplicht.

 • Excursies vereisen een goede conditie.

 • De kosten van de excursies bedragen niet meer dan EURO 100,- (wijzigingen voorbehouden)

BELANGRIJKE OPMERKING: dit vak is een aanvullende eis bij het bindend studie advies (BSA) van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis. Het betekent dat dit vak gehaald moet zijn om te mogen doorstuderen. Zie het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs en Examen Regeling.

Het vak vormt daarnaast een ingangseis voor de volgende tweedejaarsvakken:

 • BA2-werkgroepen

 • Excursiewerkcollege Berlijn of Excursiewerkcollege Rome