Studiegids

nl en

Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Het volgende vak dient succesvol te zijn afgerond:

 • Esthetica

Beschrijving

In dit college staan belangrijke publicaties centraal die als mijlpalen worden beschouwd binnen de kunsthistorische wetenschap. Tijdens dit responsiecollege maken de studenten kennis met methodologie en met het kunsthistorisch debat in heden en verleden. De docent maakt daarbij gebruik van voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiedenis in Leiden. Studenten bekwamen zich gedurende deze cursus in het reflecteren op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

 • Studenten leren vertrouwd te raken met de theorieën en onderzoeksmethoden van belangrijke kunsthistorische denkers uit heden en verleden.

 • Studenten leren teksten van belangrijke kunsthistorische denkers in hun veelzijdigheid te analyseren en leren daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te beantwoorden.

 • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in een zelfgekozen onderzoeksveld.

 • Studenten verwerven inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD-niveau, dat aan de hand van deze geboden invalshoeken en methodes mogelijk is.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Paper (50%)

 • Paper (50%)

Weging

Het gewogen gemiddelde van de opdrachten moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing

Alle opdrachten waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Richard Shone, John-Paul Stonard, The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. Londen: Thames & Hudson, 2013

 • Zie Brightspace voor een lijst met aanvullende primaire bronnen.

Inschrijven

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Volgt. Voor algemene vragen, neem contact op met de studiecoördinator.

Opmerkingen