Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Koreastudies)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in twee modules:

 • Studie- en onderzoeksvaardigheden (5 bijeenkomsten in semester 2)

 • Academisch schrijven (3 bijeenkomsten in semester 1)

De bijeenkomsten van module Academisch schrijven maken onderdeel uit van de cursus Text, thought and culture. De bijeenkomsten van module Studie- en onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Methods & Issues in Korean Culture.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studie- en onderzoeksvaardigheden

De student kan/heeft na deze module:

 • een inschatting maken van de eigen studiebelasting en mogelijke valkuilen bij het studeren;

 • een tijdplanning opstellen en prioriteiten stellen;

 • kennis van verschillende leer- en tentamenstrategieën;

 • inzicht in eigen stress- en/of faalangsttriggers en handvatten gekregen om hiermee om te leren gaan;

 • kennis over de verschillende leesstrategieën voor de verwerking van wetenschappelijke literatuur: oriënterend lezen, zoekend lezen en studerend lezen;

 • de vaardigheid om met de bovenstaande leesstrategieën literatuur efficiënt en effectief te verwerken;

 • inzicht in de essentiële kenmerken van verschillende soorten wetenschappelijke literatuur (bv. bundel, monografie, artikel, handboek, primaire bron, secundaire bron etc.);

 • de argumentatiestructuur in een wetenschappelijke publicatie herkennen;

 • de geldigheid van een argumentatie beoordelen (drogredenen);

 • kennis van het belang van een goede bronvermelding en van de problematiek omtrent plagiaat;

 • kennis van en geoefend met de manieren waarop andermans werk in eigen onderzoekpresentaties (zowel mondeling als schriftelijk) gebruikt kan worden door citeren en parafraseren.

Leerdoelen module: Academisch schrijven

De student is/heeft na deze module:

 • in staat om van een onderwerp naar een werkbare onderzoeksvraag te komen;

 • in staat om een onderzoeksvraag helder en specifiek te formuleren en af te bakenen;

 • een onderzoeksplan te maken waarin de stappen van onderzoek van algemeen naar specifiek zijn geordend (deelvragen);

 • op de hoogte van de structuur van wetenschappelijke publicaties;

 • inzicht in de verschillende fasen van het wetenschappelijk schrijfproces;

 • kennis van alinea’s als bouwstenen van een tekst;

 • inzicht in de stilistische kenmerken van een academische tekst;

 • handvatten om deze stilistische kenmerken in de eigen tekst toe te passen;

 • kennis van de conventies rondom refereren binnen het eigen vakgebied;

 • in staat de door de opleiding gebruikte refereerstijl toe te passen;

 • kennis van het belang van refereren voor academische publicaties (terugblik naar het college plagiaat en brongebruik uit module 1);

 • kennis van software op het gebied van referentiemanagement

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden daar getoetst.

Literatuurlijst

Het benodigde materiaal wordt op Brightspace geplaatst of tijdens het college verstrekt.

Inschrijven

Via uSis (na de introductiedag in september).

Contact

Dr. S.E. (Saskia) Pronk-Tiethoff

Opmerkingen

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.