Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid IIa

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid Ia, Taalvaardigheid Ib en Taalvaardigheid Ic dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

In aansluiting met het taalvaardigheidsonderwijs van de propedeuse, worden de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), geïntegreerd aangeboden in vier modules. Daarenboven worden, binnen een projectmatige aanpak, aan de hand van divers bronnenmateriaal (teksten en documenten, geluids- en beeldfragmenten, elektronische informatie) en veldwerk een viertaal projecten ontwikkeld. Daarnaast wordt grammatica en woordenschat aangeboden.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:

Skill CEFR Level
Lezen B1/B2
Schrijven A2/B1
Luisteren B1/B2
Gesproken interactie B1
Gesproken productie B1/B2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Brightspace. Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader. Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges en projectonderwijs waarbij het thema Italiaanse gewesten centraal staat. Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en minimaal 10 uur zelfstudie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege / Projectonderwijs

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets en paper.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 20%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 30%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing en weging

Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 20%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 30%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • M. Maiden & C. Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, London, 2000

  • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

  • V. Lo Cascio, Combinatiewoordenboek Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

  • Nader op college op te geven literatuur

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Niet van toepassing.