Studiegids

nl en

Grieks Taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1 (B/C groep).

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit gebeurt aan de hand van de reader Grieks voor iedereen, die zich ten doel stelt de student in 24 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De teksten in de reader zijn (her en der licht aangepaste) bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de morfologie en de syntaxis, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.
De reader wordt op de voet gevolgd, met als doel de afronding van de reader aan het eind van Grieks taalverwerving 2a.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Grieks) beschikt over:

  • gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, taalontwikkeling, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek;

  • gedegen basiskennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden.

Vaardigheden

De student leert:

  • basisvaardigheden om een vertaling van gelezen of ongelezen stof met annotaties te formuleren;

  • open vragen over in het bijzonder morfologische en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van deze tekst te beantwoorden;

  • actief te participeren in de discussie gedurende de colleges (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een vergelijkbare niet voorbereide tekst ter vertaling (40%);

  • Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een vergelijkbare niet voorbereide tekst ter vertaling (60%).

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de tussentoets en eindtoets beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De tussentoets kan apart worden herkanst.

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen, reader tegen kostprijs beschikbaar.

  • Een woordenboek Grieks

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M. Buijs

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).