Studiegids

nl en

Latijn Taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1 (B/C groep)

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Latijn niet vereist).

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Latijn. Het doel van de cursus is om studenten tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Latijnse teksten met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) mogelijk maakt. De exacte inhoud van het college wordt vastgesteld als bekend is hoeveel studenten met welk niveau aan deze cursus deelnemen, maar de verwachting is dat per week (gemiddeld) 5-6 hoofdstukken van het voorgeschreven boek (Tirocinium Latinum) zullen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Latijn) beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii)

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii)

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (leerlijnen)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • schriftelijke tussentoets (30%);

 • schriftelijk tentamen (70%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In de herkansing wordt de gehele stof getoetst. Het resultaat van de herkansing is het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

 • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002. Daarnaast wordt geadviseerd:

 • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Inschrijven

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Het keuzevak Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 valt wel onder Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Drs. S.H.N. van Beek

Opmerkingen

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Latijn niet vereist).