Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. In de hoorcolleges wordt aandacht geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, zijn vertelstrategieën en de cultuurhistorische achtergronden van zijn werk.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën. (I.i, ii, iii)

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen. (I.i)

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen. (I.ii, iii)

 • kennis van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (40 pp OCT) met behulp van een commentaar. (II.i; schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets (formatief): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud.

 • eindtoets (summatief, 100 %): schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen over gelezen tekstpassages uit Herodotus, met vragen over de grammatica, taaleigen, stijl en inhoud, en een korte vertaling van een ongeziene tekstpassage.

Weging

 • Eindtoets: 100%

Herkansing

Er is één herkansing, waarbij de eindtoets kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Een kritische teksteditie van Herodotus, Historiae, boeken I-IV in de editie van N.G. Wilson (OCT, 2015) of C. Hude (de oude OCT).

 • Een vertaling van Herodotus (vrije keuze).

Voor overige literatuur wordt een collegeplank ingericht

Aanbevolen:

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge 2019

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing.