Studiegids

nl en

BA3 Pensum Grieks

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3) en kan gevolgd worden nadat het vak Griekse literatuurgeschiedenis en pensum is afgerond.

Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn. Voor de randvoorwaarden die gelden bij deze keuze, zie hieronder.

Beschrijving

Het pensum Grieks omvat de volgende onderdelen:
1. Zelfstandige lectuur van Aristophanes, Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen).
2. Zelfstandige lectuur van één van de volgende tragedies (voor de keuze, zie hieronder):

 • Sophocles, Ajax (met de commentaar van Finglass);

 • Sophocles, Oedipus Rex (met de commentaar van Dawe)
  Bij de lectuur van Sophocles, met name bij de Oedipous Rex, wordt incidenteel gebruik van Jebb aanbevolen.

 • Euripides, Hippolytos (met de commentaar van Halleran; incidenteel gebruik van Barrett wordt aanbevolen);

 • Euripides, Medea (met de commentaar van Mossman)

 • Euripides, Troades (met de commentaar van Lee).

Studenten moeten tijdig aan de docent doorgeven welke tragedie ze lezen voor het BA3 pensum.

In de Griekse lectuur van het bachelorprogramma moeten zowel Sophocles als Euripides vertegenwoordigd zijn.
Als de lectuur van één van de hier aangeboden tragedies deel uitmaakte van het bachelorprogramma (bijvoorbeeld tragedieblok BA1, Griekse Literatuurgeschiedenis & pensum/SRL Grieks, werkcollege BA3, keuzevak) mag dat stuk niet voor het BA3 pensum gelezen worden.
Studenten die één van de tragedies als eindexamenonderwerp hadden, mogen dat stuk niet voor het pensum kiezen. Bij onhelderheid of aarzeling: overleg met de docent.
3. Lectuur van een vertaling van Aeschylus’ Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn).
4. Zelfstandige lectuur van

 • Thucydides 2.1-8, 2.47-54 (in het Grieks) en 2.59-65 (in vertaling), met gebruik van de commentaar van Rusten (Cambridge 1989).

 • Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen.

Leerdoelen

De student is in staat met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren — meer specifiek waar het gaat om:

 • vertaalvaardigheid

 • kennis van grammatica (morphologie en syntaxis) en versvorm

 • tekstbegrip

 • inzicht in de historische en culturele context van de teksten

 • kritisch gebruik van commentaren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen, bestaande uit:

 • vertaling van passages uit de gelezen teksten

 • vragen over de passages in kwestie (m.b.t. morfologie, syntaxis, begrips- en interpretatievragen)

 • vragen over de context van de passages, zowel binnen het werk als in de geschiedenis van het genre.

Er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Weging

Schriftelijk tentamen bepaalt het eindcijfer volledig.

Herkansing

Het pensum kent per jaar drie toetsmomenten. Studenten die nominaal studeren maken het tentamen in januari.
Voor data zie TentamenroosterGriekse en Latijnse taal en cultuur.

Inzage en nabespreking

Individueel, na afspraak met de docent.

Literatuurlijst

 • Aischylos, Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995.

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996.

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993.

 • Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett, Oxford 1964.

 • Euripides. Hippolytus. Edited with Translation and Notes by M.R. Halleran, Warminster 1995.

 • Euripides, Troades. Edited with Introduction and Commentary by K.H. Lee, Basingstoke 1976 (Paperback Bristol 1997).

 • Euripides, Medea. Introduction, Translation and Commentary by Judith Mossman, Warminster 2011.

 • Sophocles, Ajax. Edited with Introduction, Translation, and Commentary by P.J. Finglass, Cambridge 2011 (Paperback 2015).

 • Sophocles, Oedipous Rex. Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, 2006.

 • Sophocles. The Plays and Fragments with critical Notes, Commentary and Translation in English Prose by Sir Richard C. Jebb:

 • I . The Oedipous Tyrannus, Cambridge 1914; VII. The Ajax, Cambridge 1896. [De commentaren van Jebb zijn herdrukt in Amsterdam 1966 en 1971, en ook door de Bristol Classical Press in 2004 met een ‘General Introduction’ van P.E. Easterling en een op de Ajax resp. Oedipus Rex toegespitste inleiding van Jeffrey Peter Wilson resp. Jeffrey Rusten.]

 • Thucydides, The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge,1989.

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
N.B. Studenten schrijven zich voor dit vak zelf in voor het tentamen waaraan ze willen deelnemen (januari, juni, augustus).

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Dr. T.A. van Berkel

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma met ten minste 5 EC vertegenwoordigd zijn.
Houd hiermee dus rekening bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelor werkcolleges en het bachelorwerkstuk:

 • wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa).

 • volg je bij beide talen een werkcollege, dan mag je kiezen of je het pensum leest bij Grieks of bij Latijn.