Studiegids

nl en

BA3 Werkcollege Grieks: Vriendschap en wraak in Attische Tragedie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

De meest verschrikkelijke en effectieve tragedieplots vinden, volgens Aristoteles in zijn Poëtica, plaats in philia-relaties: broers die elkaar geweld aan doen, ouders die kinderen doden en omgekeerd (1453b19-22). In de 5de-eeuwse Atheense maatschappij geldt het als een fundamentele morele norm dat je je philoi moet helpen en je echthroi moet schaden. Tragedies laten ons een wereld op zijn kop zien, een wereld waarin philoi als echthroi behandeld worden en waarin we in plaats van dankbaarheid (goede daden die beantwoord worden met goede daden) wraak zien: kwaad dat met kwaad vergeld wordt.
In dit werkcollege zullen we aan de hand van een aantal tragedies onderzoeken hoe allerlei sociale wederkerigheidsverschijnselen, zoals “vriendschap”, “vijandschap”, “gastvriendschap”, “wraak” en “dankbaarheid”, werken in deze tragische wereld: wat houden deze kernbegrippen precies in? Hoe moeten we eigenlijk praten over de betekenis van termen als philia of charis? Op wat voor manieren geven deze mechanismen gestalte aan een tragisch plot? Hoe verhouden de normen en waarden die we in de tragische wereld zien zich tot de 5de-eeuwse populaire moraal? En hoe verhouden deze normen en waarden zich tot onze 21ste-eeuwse normen en waarden?

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • gevorderde kennis van de genrekenmerken, historische, politieke en culturele context van een selectie van Attische tragedies

 • inzicht in het sociale discours van de vijfde eeuw v. Chr.

 • basiskennis van semantische vraagstukken

 • basiskennis van enkele kernconcepten uit de sociale wetenschappen

 • basale historische kennis van sociale relaties in de Griekse wereld

Vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te close readen, analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur

 • een concrete afgebakende vraag m.b.t. reciprociteit in Griekse tragedie te bestuderen en daarvan verslag te doen in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out (mondelinge vaardigheden)

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag)

 • de leesvaardigheid van Griekse poëzie verder te ontwikkelen

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden)

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve participatie en voorbereiding

 • Mondelinge presentatie

 • Mondeling tentamen
  Deelname aan colleges is verplicht en een voowaarde om de cursus succesvol af te ronden.

Weging

 • Actieve participatie en voorbereiding (20%)

 • Mondelinge presentatie (40%)

 • Mondeling tentamen (40%)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat de presentatie en het mondelinge tentamen voldoende moeten zijn.

Herkansing

Een onvoldoende mondeling tentamen wordt herkanst door middel van een nieuw mondeling tentamen. Een onvoldoende mondelinge presentatie wordt herkanst door middel van een nieuwe presentatie.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

 • M. Griffith, Sophocles. Antigone (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 1999
  Aanbevolen:

 • M. W. Blundell, Helping Friends and Harming Enemies, Cambridge 1989

 • E. Belfiore, Murder among Friends: Violation of Philia in Greek Tragedy, New York/Oxford 2000

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

T.A. van Berkel

Opmerkingen

Niet van toepassing.