Studiegids

nl en

Antieke inscripties als bron

Vak
2020-2021

Toegangseisen

 • Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis

 • Propedeusecollege Oude Geschiedenis behaald.

 • Er is geen taaleis voor dit college: (enige) kennis van de antieke brontalen is een voordeel, maar geen vereiste. Alle inscripties worden in vertaling gelezen.

Beschrijving

Grieken en Romeinen hadden de gewoonte allerlei teksten in steen te beitelen. We hebben honderdduizenden van die inscripties over en er worden nog steeds nieuwe teruggevonden. Het is rijk en divers materiaal, dat het gehele Griekse-Romeinse leefgebied bestrijkt, van Schotland tot Arabië, van Noord-Afrika tot Afghanistan. Als de bestudering van de oude geschiedenis ergens dynamiek aan ontleent, dan is het wel aan de studie van inscripties.
Dit hulpvak biedt een introductie tot de epigrafiek: de studie van de antieke inscripties. We leren een weg te vinden in het vakgebied, waarbij steeds de vraag voorop staat hoe de inscripties voor historisch onderzoek kunnen worden ingezet. Een belangrijk deel van het college besteden we aan het lezen van inscripties in vertaling en de analyses daarvan door historici.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) heeft begrip van de technische kanten van de epigrafiek zodat men in staat is het werk van de epigraaf kritisch te volgen.

 • 3) heeft een globaal overzicht van het epigrafisch bronnenmateriaal met de bijbehorende heuristiek.

 • 4) is geconfronteerd met specifieke voorbeelden van antiek bronnenmateriaal.

 • 5) kan gebruik maken van epigrafische bronnen om een historisch vraagstuk te beantwoorden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Dit college bestaat uit een combinatie van pre-recorded lectures, opdrachten en online werkcolleges. Het college start met een introducerende bijeenkomst en eindigt met een bijeenkomst waarin de slotopdracht voor het essay wordt uitgelegd. In de 10 tussengelegen weken wordt volgens een vast stramien gewerkt. De pre-recorded lectures, waarin steeds een aspect van het vakgebied wordt besproken, moeten voorafgaand aan het online werkcollege zijn bestudeerd. Daarnaast moest 48 uur voorafgaand aan ieder online college steeds een opdracht worden ingeleverd; deze handelt over 2 inscripties en 2 begeleidende artikelen. Deze opdracht wordt op het werkcollege besproken.

 • Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn en dat de bij het college horende opdracht is ingeleverd. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bestuderen pre-recorded lectures: 10 x 1 uur = 10 uur

 • Maken opdrachten (inclusief lezen literatuur): 10 x 5 uur = 50 uur

 • Bijwonen online colleges: 12 x 1 uur = 12 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 68 uur

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst in de volgende toetsonderdelen:

 • 10 wekelijkse opdrachten over 2 inscripties en bijbehorende literatuur

 • Afsluitend essay van 2400-2600 woorden op basis van 250 pagina’s additionele moderne literatuur over een van de op college behandelde inscripties.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:

 • Wekelijkse opdrachten (70%) – iedere opdracht telt even zwaar

 • Essay (30%)

Cijfers kunnen elkaar compenseren, met dien verstande dat het cijfer voor het essay voldoende moet zijn.

Herkansing

Herkansing is mogelijk door het maken van vervangende opdrachten en/of het schrijven van een nieuw essay.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft; alle literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contact

Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Geen