Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het werkcollege hoort bij het Hoorcollege Oude Geschiedenis en bestaat uit zeven sessies van twee uur; het precieze schema staat de blackboardsite. Ook zal een bezoek worden gebracht aan het Rijksmuseum van Oudheden.

De studenten dienen uiterlijk 48 uur vóór elk werkcollege (uitgezonderd de eerste sessie) de bijbehorende opdracht uit de syllabus in te leveren bij de werkcollegedocent. De onderwerpen van de opdrachten sluiten aan bij de stof die behandeld wordt in de hoorcolleges.

Leerdoelen

College Specifiek:

 • kennismaking met diverse antieke bronnen en de problemen die deze oproepen;

 • inzicht in moderne debatten door middel van het lezen van secundaire literatuur over specifieke onderwerpen;

 • leren de argumentatie van eerdere onderzoekers te analyseren en beoordelen; zelfstandig een mening bepalen over controversen;

 • kennis verwerven over de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 600 v.C. – 400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komt in relevante ondergenoemde toetselementen aan bod.

Weging

Participatie: 15%
Opdrachten: 85%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met als aanvullende eis dat het gemiddelde van de beoordeelde opdrachten voldoende moet zijn en dat alle opdrachten voldaan moeten zijn.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges VG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Deadlines

Opdrachten dienen 48 uur voor het desbetreffende werkcollege dient te zijn ingeleverd in het postvak van de werkgroepdocent.

Herkansing

Bij in gebreke blijven wordt éénmalig een vervangende opdracht gegeven waarmee de student nog kan compenseren.

Literatuur

 • Brightspace Syllabus

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen