Studiegids

nl en

Voorbij de dreiging

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het integratiedebat staat in Nederland en andere West-Europese landen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het debat is echter verre van nieuw. Door de eeuwen heen zijn tal van groepen nieuwkomers op weerstanden gestuit en ook het relatief hoge percentage van immigranten in de meeste Europese landen kent precedenten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd waar de hedendaagse angsten vandaan komen. Om daar antwoord op te kunnen geven, is een vergelijking nodig met de situatie in eerdere perioden, zowel waar het gaat om de kenmerken van de migranten als om die van de samenlevingen waarin zij zich vestigden.

In deze collegereeks draait het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland met die in andere landen, en een vergelijking van immgranten en emigranten. Het gaat in de reeks om migratie en integratie(beleid) in international vergelijkend perspectief. Een aantal vooraanstaande specialisten zal op systematische wijze de parallellen en verschillen tussen heden en verleden blootleggen. Diverse docenten zullen een overzicht geven over migratie- en integratieprocessen in West-Europa in de afgelopen vier eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) Verwerft kennis van minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties (en de factoren die omvang en richting daarvan bepalen);

 • 5) Verwerft kennis van sociale theorieën die voor het debat en verklaringen van veranderingen relevant zijn.

 • 6) Beschikt na afronding van de cursus over een goed overzicht over de belangrijkste (interdisciplinaire) theoretische en conceptuele benaderingen van migratie- en integratieprocessen. Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse landen en tussen verschillende historische perioden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijke essayvragen plus mogelijk gesloten vragen)

 • Deeltoets 2 (Schriftelijke essayvragen plus mogelijk gesloten vragen)

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

Herman Obdeijn & Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam Bert Bakker 2008)
Het boek is (onder meer) vanaf hier te downloaden

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

prof. Dr. Marlou Schrover

Opmerkingen

Geen