Studiegids

nl en

Afrikaanse Geschiedenis en Antropologie 2: Media en Macht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het medialandschap in Afrika (en elders in de wereld) is drastisch veranderd in de 21ste eeuw. In deze cursus duiden we met het concept media letterlijk de technieken aan, die informatie verspreiden en communicatie mogelijk maken. We concentreren ons op het verschil tussen small media en mass media. Small media zijn bijvoorbeeld mobiele telefoons. De veranderingen in de 21ste eeuw hebben vooral te maken met de vooruitgang van het digitale verkeer. Radio en televisie zijn nu te ontvangen op mobiele telefoons. Mobiele telefoons zijn pas sinds 2005 wijd verspreid geraakt in veel landen in Afrika en in sommige landen zelfs nog later. De consequentie is een snellere spreiding van nieuws, een verlies van het monopolie op nieuws content en een popularisering van media in het algemeen. Dit heeft enorme consequenties voor de relatie tussen macht en media. In het algemeen wordt de link gelegd: degene die de media in handen heeft, heeft de macht. (M. Castells 2009: Communication Power).

In deze cursus gaan we in op de relatie tussen macht en media. We bespreken verschillende vormen van macht in relatie tot media en proberen te begrijpen hoe media de socio-politieke omgeving beinvloeden.
We gaan verder na in hoeverre de recente digitalisering heeft geleid tot echt nieuwe sociale en politieke dynamieken: hoe verhouden zij zich tot eerdere revoluties in het medialandschap, zoals de introductie van radio, televisie, maar ook de telefoon in de vroege 20ste eeuw? (all old media were once new media!) Ook gaan we in op nieuwe concepten zoals citizen journalism, the power to the people, etc.

De cursus wordt opgebouwd rond het samen kritisch lezen van literatuur en het bespreken van case studies die door de studenten zelf worden voorbereid. Vanuit deze voorbereiding schrijven de studenten een paper.

Media gaan over verbinden. Media hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de manieren waarop samenlevingen zich organiseren, en de rol daarin van de circulatie van mensen, goederen en ideeen. Op deze manier sluit het college aan bij het Kerncollege ‘Global Connections’. In dit college worden ook vragen gesteld over macht en de rol die de media spelen om macht te legitimeren (of the ontkrachten). Daarmee sluit het college ook aan bij het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’. Interessant is dat media en macht misschien grenzeloos met elkaar verbonden zijn.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:
1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
c. een wetenschappelijk debat analyseren;
d. ethnografisch veldwerk doen
e. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

3) reflecteren en combinere van literatuur

4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
a. een realistische planning hanteren;
b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
d. feedback geven en ontvangen;
e. aanwijzingen van de docent verwerken.

5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
-bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief;
-in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • voor interdisciplinariteit in de combinatie geschiedenis-antropologie; maar ook communicatie studies en international studies;
  Voor geschiedenis zijn er aparte eisen waar we het in het college goed over moeten hebben:
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  -in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

Na afloop van de cursus:

8) begrijpen de studenten wat media landschap in Afrika is en was, 20ste en 21ste eeuw
9) kunnen de studenten de relatie leggen tussen politiek en media en de theorieen die besproken zijn beheersen
10) kunnen de studenten zelfstandig een casus uitzoeken die onderdeel is van de paper die als eindopdracht voor de cursus dient.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is, dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Werkstuk /paper(5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur en (empirisch) onderzoek; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

Mondelinge presentatie
getoetste leerdoelen: 2-3, 5-10

Participatie
getoetste leerdoelen: 5, 1,3-5

Opdracht 1 bespreking literatuur en samenvatting; organiseren van debat rond literatuur
getoetste leerdoelen: 1-2, 5-9
Opdracht 2: *All old media were new one day
; werk samen met een aantal studenten (4) aan een historische case van media en macht in Afrika en maak hier een mooie beeldende/visuele presentatie van;
*getoetste leerdoelen: 2-3, 6-9

Weging

 • Werkstuk/paper: 50%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk/paper voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuur wordt later bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. M.E. de Bruijn

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Geen.