Studiegids

nl en

De werkplaats van de Mediëvist

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Het college biedt een kijkje in de keuken van de mediëvist – de wetenschappelijke specialist die studie maakt van de periode van de middeleeuwen. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de brede scala van primaire bronnen die beschikbaar zijn voor middeleeuws-historisch onderzoek, maar ook aan de specifieke methoden die bij het opsporen en analyseren van bronnen kunnen worden ingezet, aan de vereisten die daaraan worden gesteld en aan de problemen die dat oproept.

Het college is tevens opgezet als praktijkcollege, bedoeld om de deelnemers actief te laten oefenen met overzichtelijke stukjes bronnenonderzoek en daarvan op formeel correcte wijze verslag te doen in korte presentaties en schriftelijke werkjes. Een deel van de colleges wordt verzorgd in het Leidse archief, de Leidse UB (middeleeuwse handschriften) en/of in samenwerking met specialisten van buiten de sectie middeleeuwse geschiedenis die zich aan de Leidse universiteit bezighouden met de periode van de middeleeuwen (b.v. archeologen, kunst-en architectuurhistorici, historische taal-en letterkundigen).

Het hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

  • 2) De student verwerft inzicht in het ‘productieproces’ van wetenschappelijke publicaties over de middeleeuwse geschiedenis.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van dit college worden getoetst in twee deeltoetsen:

  • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen

  • Deeltoets 2: kort werkstuk, bijv. gericht op de analyse van de externe en (tekst-)interne kenmerken van een middeleeuwse bron (afhankelijk van paleografische kennis, inclusief transcriptie).

Weging

  • Deeltoets 1: 40%

  • Deeltoets 2: 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

  • John H. Arnold, What is Medieval History? (Cambridge/Malden MA: Polity Press, 2008 of latere druk) 155 p.

  • Martha Howell en Walter Prevenier, From Reliable Sources: an Introduction to Historical Methods (Ithaca/Londen: Cornell University Press, 2001). 207 p.

  • evt. aanvullende literatuur die tijdens de cursus wordt aangereikt (zie ook weekschema).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Volgt nog

Opmerkingen

geen