Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Augustinus' Belijdenissen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze verplichte propedeusecursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het Standaardtraject.

 • Pre-masterstudenten Philosophy, mits de cursus is opgenomen in het toelatingsbesluit.

Beschrijving

In dit college oefenen we het lezen van een klassieke wijsgerige tekst. We zullen on richten op de Belijdenissen van Augustinus van Hippo, een bisschop die een grote bijdrage heeft geleverd aan zowel de theologie als de filosofie. Het werk staat bekend als de eerste autobiografie in de Westerse geschiedenis, maar kan eigenlijk niet goed tot dit genre gerekend worden. Het is veeleer een innerlijke dialoog met God dat verslag doet van Augustinus’ persoonlijke worsteling om de waarheid te vinden. Gedurende deze worsteling formuleert hij filosofische inzichten in een literaire stijl die nog steeds onovertroffen is.

De Belijdenissen bestaat grofweg uit twee delen, waarvan de eerste zich vooral richt op enkele exemplarische gebeurtenissen uit Augustinus’ leven (zoals de beroemde perendiefstal en zijn verlangen naar seks). Wij zullen ons vooral richten op het tweede deel, waar de filosofische thema’s sterker naar de voorgrond treden. Twee belangrijke filosofische thema’s zullen daarbij centraal staan: het geheugen (als de maag van de geest) en de tijd (als het drievoudige heden dat gelokaliseerd is in de geest). We zullen zien dat Augustinus een nieuwe, psychologische conceptie van tijd formuleerde die nog steeds invloedrijk is. Gezien de complexe receptiegeschiedenis van de Belijdenissen zullen we ons uitsluitend richten op enkele hedendaagse interpretaties (de historische context van het boek zal zodoende niet centraal staan) en de vragen die deze interpretaties oproepen.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het hoofddoel van de cursus is studenten te oefenen in het lezen van een primaire tekst uit de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte (inclusief het gebruiken van bibliotheken, filosofische en andere naslagwerken, online digitale bestanden en alternatieve vertalingen). Het tweede doel is een intensieve kennismaking met klassieke filosofische vraagstukken over de aard van het geheugen en de bestaanswijze van de tijd aan de hand van een klassieke tekst van Augustinus.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de opbouw en structuur van een klassieke wijsgerige tekst: de Belijdenissen van Augustinus;

 • Augustinus’ stijl en methode;

 • Augustinus’ opvattingen over het geheugen en de tijd;

 • enkele hedendaagse interpretaties van Augustinus.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • passages uit een klassieke tekst helder en in eigen woorden uit te leggen en becommentariëren, en moeilijke passages en begrippen te verhelderen;

 • zich kritisch te verhouden tot alternatieve vertalingen van deze passages;

 • een klein filosofisch paper te schrijven over deze passages;

 • een goede vraagstelling voor het paper te formuleren;

 • een opzet te maken voor een klein paper;

 • een argumentatief betoog te schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Paper

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges, een kleine presentatie en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen

Weging

Het resultaat voor het paper bepaalt voor 100% het eindcijfer.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Er bestaan 6 Nederlandse vertaling van de Belijdenissen, al deze vertalingen zijn toegestaan, maar aangeraden wordt de volgende, meest recente vertaling:

 • Aurelius Augustinus, Belijdenissen, vert. W. Sleddens (Budel: Damon, 2009), ISBN 9789463401227 (paperback); 9789055739158 (hardcover), zie Damon.

Verder zullen we ook nog gebruikmaken van de volgende fragmenten (deze worden beschikbaar gesteld):

 • Fragmenten uit Jean Luc Marion’s In the Self's Place: The Approach of Saint Augustine.

 • Fragmenten uit Hannah Arendt’s Love and Saint Augustine.

 • Korte fragmenten uit werken van andere belangrijke filosofen zoals Ellul, Gadamer, Heidegger, en Wittgenstein.

 • Selectie uit de secundaire literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M. Boven

Opmerkingen

Niet van toepassing.