Studiegids

nl en

Filmbenaderingen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Bij Filmbenaderingen beschouwen we de verscheidenheid aan theoretische inzichten over het medium film. In de periode dat filmwetenschappen zich begon te manifesteren aan de universiteiten – al dan niet in de rol van bijvak – profileerde zij zich als een serieus te nemen discipline door aan te haken bij gevestigde benaderingen. Met name in de jaren zeventig waren structuralisme, semiotiek, apparatus theorie, ideologiekritiek en psychoanalyse zeer prominent in zowel filmcolleges als filmessays. In deze collegereeks Filmbenaderingen maakt de student ten eerste kennis met de inzichten die het aanzien van het vakgebied gestalte hebben gegeven veelal aan de hand van theoretische teksten, van o.a. Christian Metz, Jean-Louis Comolli, Laura Mulvey, Fredric Jameson, Stephen Neale en Peter Wollen. Ten tweede bespreken we hoe de invloed van deze benaderingen heeft doorgewerkt in de filmwetenschap van de laatste twintig jaar. Ten derde relateren we de benaderingen aan een aantal sleutelfilms uit de geschiedenis van de cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van de voornaamste filmwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het filmische object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld, als ook in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden;

  • is de student in staat om theoretische concepten en inzichten toe te passen op de aangedragen films;

  • ontwikkelt de student schrijfvaardigheden door middel van essay-opdrachten bij het tentamen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Vier take home tentamens. Een onvoldoende is te compenseren.

Weging

Iedere opdracht 25%

Herkansing

Take-home tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen online beschikbaar dan wel via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P.W.J. Verstraten.

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.