Studiegids

nl en

Cinema: Postmodernisme (Stromingen 3)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college is het derde in de reeks Stromingen colleges binnen de track Film. Aan de hand van het werk van Anne Friedberg en Andreas Huyssen beschouwen we het postmodernisme in relatie tot zowel het modernisme en de moderniteit, als ook de historische avant-gardes en de opkomst van de massa-cultuur. Daar waar de avant-gardes bij cinema vooral gaan over verkennen van specifieke kenmerken van film in relatie tot de andere kunstvormen als ook de opkomende massacultuur (waarvan het onderdeel is), wordt de kloof tussen hoge en lage cultuur bij het postmodernisme verder geproblematiseerd. De opkomende massacultuur, en beeldcultuur en cinema in het bijzonder, worden daarbij daarbij veelal beschouwd zowel oorzaak als symptoom. Tijdens deze reeks komen de volgende onderwerpen aan bod: de postmoderne conditie (aan de hand van het werk van Lyotard), het vraagstuk omtrent simulacra en ontologische grenzen (aan de hand van Baudrillard); pastiche, culturele schizofrenie en de dood van het subject (aan de hand van Jameson); intertextualiteit, semiotisch excess, spektakel, genre (science fiction, neo-noir, western, melodrama, horror), identiteit en fluïditeit, mens en machine (aan de hand van het werk van gerenommeerde filmwetenschappers als Doane, Sobchack, Bruno, Creed, en anderen); en de meer algemene tendens tot de ‘computerisering’ van de samenleving waar vrijwel alle auteurs vanuit vertrekken. Een terugkerende vraag is: welke sociaal-culturele repercussies heeft representatie? Het toespelen op klassieke en artistiek-canonieke cinema wordt daarbij gezien als een fundamenteel principe van het postmodernisme. Zijn de intertekstuele verwijzingen vooral een vorm van ‘pastiche’ of ‘simulatie,’ geassocieerd met creatieve armoede en een implosie van betekenis, zoals respectievelijk Jameson en Baudrillard beweren, of hebben zij weldegelijk een (ideologie)kritisch potentieel? Dit debat zal mede gevoerd worden aan de hand van een aantal films vanaf midden jaren 80.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van de historische relatie tussen cinema, modernisme, avant-garde, en het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van het postmodernisme in film en de belangrijkste theorieën hierover;

  • is de student in staat de student stijlkenmerken, vertelprocédé’s, en typerende cinematografische technieken behorende tot het postmodernisme herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren (aan de hand van een zelfgekozen film).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Take home tentamen Het take-home tentamen wordt afgenomen in meerdere (wekelijkse!) delen, die aan het eind worden samengevoegd in een dossier.

Weging

100%

Herkansing

Take home tentamen (100%). Dossier.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen via Brightspace. Raadpleeg de studiehandleiding op Brightspace voor het meest up-to-date programma.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinatormevr. M.E. Dijkgraaf MA

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P. Hesselberth

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.