Studiegids

nl en

Film en filosofie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Film-Filosofie is een snel groeiend deelgebied van de hedendaagse media theorie, dat zich bevindt op het raakvlak met de filosofie van de kunst. Waar film theoretici vanaf het eerste uur een beroep hebben gedaan op filosofische denkkaders om film te begrijpen, kunnen we met name sinds de jaren ’80 ook vanuit de filosofie een groeiende interesse waarnemen in film. Deze interesse is op zich niet nieuw; door de tijd heen hebben filosofen, afhankelijk van hun visie en sub-discipline, altijd een beroep gedaan op kunstvormen en -uitingen om hun denkkaders te ontwikkelen en verfijnen. Toch is de opkomst van het veld vanaf met name de jaren ’80 opmerkelijk te noemen, met name omdat film studies zich, als typisch interdisciplinair vakgebied, lange tijd – los van de filosofie – in verschillende andere richtingen had ontwikkeld. De steeds dominanter wordende rol van technologisch gemedieerd beeld en geluid ten aanzien van onze perceptie (in het algemeen, en van tijd, ruimte en het zelf in het bijzonder), heeft filosofen ertoe genoopt film tot onderwerp van filosofische reflectie te maken. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling bij film, en met name ook bij nieuwe media theoretici, juist een interesse losgemaakt in het filosofisch debat omtrent vraagstukken als waarneming, belichaming, zijn en tijd, alsook omtrent ethisch sociale onderwerpen zoals gemeenschap, emancipatie, politiek en verantwoordelijkheid. Tijdens dit college close-readen we het werk van een select aantal film-filosofen. Lijdraad hierbij vormt het handboek Film and Philosophy: Refractions of Reality waarin de auteur, John Mullarkey (intussen John Ó Maoilearca), zich de vraag stelt: “Kan film denken?” Naast dit handboek lezen we een aantal primaire teksten van de film filosofen waaraan hij refereert: Bordwell, Žižek, Deleuze, Cavell, Badiou, Frampton, (Altman) en Rancière.

Leerdoelen

Bij afronding van dit blok:

  • heeft de student voldoende kennis van de besproken tendensen binnen het film-filosofisch debat

  • kan de student film-filosofische teksten als zodanig herkennen, plaatsen en begrijpen

  • is de student in staat complexe film-filosofische teksten te close-readen kan de student aan de hand van deze close-readings het kern argument van een auteur vatten, in eigen woorden reproduceren (parafraseren), duiden en op gepaste wijze evalueren en becommentariëren

  • is de student in staat, door middel van een kritische vergelijking, de ideeen van twee auteurs te positioneren in het filmfilosofisch debat door hun posities met elkaar te vergelijken

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht tijdens de colleges.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee papers. Een onvoldoende is te compenseren.

Weging

De eerste paper betreft een zogeheten positiepaper: 40%
De tweede paper is een kritische reflectie: 60%

Herkansing

De herkansing bestaat eruit dat de student óf een van de papers óf beide papers herschrijft. Het gemiddelde van beide papers moet een voldoende zijn.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  1. John Mullarkey (2009) Refractions of Reality: Philosophy and the Moving Image. New York: Palgrave Macmillan.
  2. Artikelen op Brightspace.
    Artikelen moeten worden gelezen en digitaal of uitgeprint meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P.W.J. Verstraten.

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.