Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Afrika van Nul tot Nu

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Afrika is weer veel in het nieuws geweest in 2019, met nogal uiteenlopende boodschappen: een aantal Afrikaanse landen ervaren een spectaculaire explosieve economische groei; weer andere zijn verwikkeld in een soms bloedige strijd voor meer democratie. Het continent wordt gezien als een regio met veel potentie, gezien de demografische ontwikkelingen, verstedelijking en modernisering die plaatsvindt. Het is echter ook een continent met een lange geschiedenis. Niet alleen is het continent de ‘cradle of mankind’ en het geologisch oudste continent van de wereld, kende het grootste beschavingen zoals het oude Egypte en de Swahili stadstaten, ook is Afrika’s geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van Europa en de Amerikas sinds de vroegmoderne periode. Door dit verleden te bestuderen zal indirect ook de huidige positie van het continent in de wereld doorgrond worden.
In dit hoorcollege stellen we complexiteit en diversiteit van Afrika voorop. We bekijken Afrika als onderdeel van de wereld, waarin globaliserende krachten zowel de verbeelding als de realiteiten van de samenlevingen in Afrika mede bepalen. Andere verbindende thema’s zijn technologie en machtsverhoudingen. Er is niet een verhaal en niet een geschiedenis van Afrika.
De colleges worden georganiseerd per periode:

 1. De vroege Geschiedenis van Afrika (archeologie, ontstaan van de mens, oudheid)
 2. De tijd van de grote pre-koloniale rijken als ook de zogenaamde “statenloze samenlevingen”
 3. De vroegkoloniale periode, of ‘the scramble for Africa’
 4. De post-WW II periode, waarin de onafhankelijkheid van Afrika vorm ging krijgen
 5. De Onafhankelijkheid en daarna
 6. 1990-2019, recente ontwikkelingen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.
  Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting
 3. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering; voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:
4. Verwerft basiskennis van de geschiedenis van Afrika, en is in staat om Afrika en de Afrikaanse geschiedenis in een mondiaal perspectief te plaatsen.
5. Is in staat om over Afrika te denken in termen van haar eigen geschiedenis, waarin Afrikanen niet alleen onschuldige en onwillige slachtoffers zijn van krachten van buiten. Studenten zullen geconfronteerd worden met de creativiteit van de menselijke geest, waarin Afrikanen een eigen inbreng en initiatief tonen binnen de geschiedenis van de wereld als een geheel.
6. Is in staat om de geschiedenis van Afrika in vogelvlucht weer te geven, en contemporaine ontwikkelingen in Afrika en in Afrika in relatie met de wereld historisch te duiden; ze kunnen laten zien hoe ontwikkelingen in het huidige Afrika vaak hun oorsprong hebben in het verleden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en Weging

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen (over de stof van de eerste 6 colleges inclusief de bijbehorende literatuur)
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen (over de gehele cursusstof)

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Literatuurlijst

 • Erik Gilbert & Jonathan Reynolds, Africa in World History (3rd edition), Pearson, 2012

 • Eventueel extra voorgeschreven literatuur zal gedurende het semester worden bekend gemaakt

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.M. van der Wal

Dr. S. Bellucci

Opmerkingen

Geen