Studiegids

nl en

Retorica en Recht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is onderdeel van de minor Retorica, maar staat ook open voor keuzevakstudenten.

Beschrijving

Het spreken in de rechtszaal is één van de oudste en belangrijkste domeinen binnen de retorica. In deze cursus zal worden ingegaan op de forensische retorica in heden en verleden, waarbij zowel theorie als praktijk aan bod zullen komen. Het eerste deel van de cursus zal de nadruk leggen op de geschiedenis van de juridische retorica. Na een aantal inleidende theoretische colleges over sprekers en speeches in de rechtbanken van Griekenland en Rome zullen de studenten enkele klassieke redevoeringen analyseren. In het tweede deel van de cursus zullen de opgedane vaardigheden worden vertaald naar het heden. In samenwerking met de rechtenfaculteit zal aandacht worden besteed aan de rol van retorica binnen de twee belangrijkste rechtsfamilies, de Common Law (de Anglo-Amerikaanse traditie) en de Civil Law (de continentale traditie), waarbij onderwerpen als pleidooi, juryrechtspraak en het rechterlijk vonnis aan bod zullen komen. Tevens zullen experts uit de Nederlandse rechtspraktijk hun ervaringen met de studenten delen en actuele kwesties nader toelichten, waarbij bijvoorbeeld de juridische grenzen van de retorica aan bod zullen komen. De cursus zal worden afgesloten met een pleitsessie in de mootcourtzaal van de rechtenfaculteit (50%) en een paper waarin een moderne of klassieke forensische redevoering wordt geanalyseerd (50%).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

  • basiskennis van het Griekse, Romeinse en moderne Nederlandse en common law systeem van gerechtelijke instanties en de elementaire beginselen van het procesrecht;

  • kennis van de antieke theorie van de juridische retorica, in het bijzonder Aristoteles en Quintilianus;

  • inzicht in de retorische tactieken die worden gehanteerd door advocaten resp. rechters (of juryleden) in de Griekse, Romeinse, moderne Nederlandse en common law rechtbanken;

  • kennis van de juridische (en ethische) grenzen van de retorica in de moderne tijd.

Vaardigheden

De student kan aan het einde van de cursus:

  • zelfstandig een retorische analyse maken van een forensische redevoering;

  • de op college behandelde retorische theorie in de praktijk brengen door het opstellen en voordragen van een juridische redevoering.

Rooster

Colleges minor Retorica semester 1.

Onderwijsvorm

  • Hoor- en werkcollege, 2 uur per week

Toetsing en weging

  • Pleidooi (50%) in de mootcourtzaal van de Faculteit Rechten;

  • Paper (50%) van 2.000 à 3.000 woorden. De paper betreft een retorische analyse van een moderne of klassieke forensische redevoering, met een historische of contextualiserende inleiding.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers voor het pleidooi en de paper.

Herkansing

Deelcijfers mogen onvoldoende zijn, maar het eindcijfer voor de cursus moet voldoende zijn. Indien het eindcijfer voor de cursus een onvoldoende is, vervallen alle behaalde deelcijfers. De herkansing bestaat dan uit een schriftelijke toets met twee onderdelen: een schriftelijk pleidooi (herkansing pleidooi in mootcourtzaal, 50%) en een schriftelijke analyse van (een gedeelte van) een forensische speech (herkansing paper, 50%).

Nabespreking tentamen

Ca. twee weken na de inleverdatum van de paper is er een inzage-moment: datum en locatie zullen via Blackboard bekend worden gemaakt.

Literatuurlijst

We gaan er van uit dat studenten in het bezit zijn van: Pernot, L. Rhetoric in Antiquity. Washington DC: The Catholic University of America Press 2005.

Een lijst met aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt (de betreffende titels zullen via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw. Mr. E.S. (Elsemieke) Daalder Dhr. Dr. C.C. (Casper) de Jonge

Opmerkingen