Studiegids

nl en

Forensische aspecten van kindermishandeling

Vak
2020-2021

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

Bij kindermishandeling zijn zowel slachtoffers als daders betrokken. In de cursus worden deze beide kanten belicht vanuit een forensisch perspectief.

Een thema dat in deze cursus centraal staat met betrekking tot de slachtoffers is het (vermeende) slachtoffer als getuige. Bij het horen van kinderen (bijvoorbeeld over slachtofferschap van seksueel misbruik), maar ook van volwassenen die als kind zouden zijn misbruikt is het belangrijk de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dit hangt onder andere af van de aanpak van een verhoor. Ook de werking van het geheugen, valse herinneringen, suggestibiliteit, en tunnelvisie bij politie en rechters spelen een belangrijke rol in het horen van getuigen en slachtoffers en het beoordelen van hun verklaringen.

Verder komt de forensische diagnostiek van verschillende vormen van ernstige mishandeling aan bod. Op welke manier moet medische informatie over letsels geïnterpreteerd worden? In het geval van de daders zal onder andere aandacht worden besteed aan de belangrijkste dadertypologieën, de link tussen het delict en intelligentie van de dader, recidive en interventies.

In de hoorcolleges en in de werkgroepen wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Slachtoffers:

 • Inzichten in de werking en betrouwbaarheid van het geheugen

 • Kind als slachtoffer: in hoeverre vertellen kinderen dat ze slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling?

 • Kind als slachtoffer/getuige: het horen van minderjarigen (normatieve groep + kinderen met een verstandelijke beperking)

 • Geanonimiseerde casuïstiek van omstreden zedenzaken

Daders:

 • Het ontstaan van (gewelddadig en seksueel) delictgedrag en de belangrijkste dadertypologieën

 • Recidive en het inschatten van risico’s (risicotaxatie)

 • Interventies bij daders van kindermishandeling in een forensische setting

 • Daders met een lichte verstandelijke beperking.

Leerdoelen

 • Verschillende aspecten van het horen van (minderjarige) slachtoffers van mishandeling, zoals de werking van het geheugen en de beïnvloedbaarheid van getuigenverklaringen

 • Motieven van kinderen om wel/geen verklaring af te leggen over hun slachtofferschap

 • Kennis over (het nut van) forensische diagnostiek bij kindermishandeling

 • Dadertypologieën

 • Risicotaxatie bij (recidive van) zedendelicten

 • Interventies bij daders

 • Het toepassen van kennis op geanonimiseerde casuïstiek

Rooster

[Hoorcolleges] [Werkgroepen] [Tentamen]

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en opdrachten in werkgroepen. Let op: voor de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Het tentamen kan alleen worden bijgewoond als a) de student(e) heeft deelgenomen aan de werkgroepen en b) als de werkgroep-opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

NB. Bericht voor studenten die het vak dit studiejaar herkansen en de werkgroep(opdracht)en vorig studiejaar succesvol hebben afgesloten: Er geldt geen automatische vrijstelling van de werkgroepen en hierbij behorende opdrachten. Neem vóór aanvang van het vak contact op met de coördinator!

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator: Dr. Daisy Smeets

Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.