Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2020-2021

Let op

 • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

 • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

 • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

 • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren.

Leerdoelen

In het inleidende onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

 • De belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen;

 • Methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten;

 • Toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.
  Het experimenteerpracticum heeft de volgende doelen:

 • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd;

 • Toepassing van kennis en inzicht;

 • Verkrijgen van praktische vaardigheid in het opzetten, uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten;

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma. Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 experimenteerpractica van 2 uur.

Het experimenteerpracticum bestaat uit vier bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Eerstejaars voltijd studenten worden automatisch ingedeeld in practicumgroepen; andere studenten moeten zich registreren. Voor meer informatie, zie het werkboek Experimenteerpracticum en Blackboard. Hoewel één van de vier practicumbijeenkomsten mag worden gemist, wordt studenten sterk aangeraden om alle vier bijeenkomsten aanwezig te zijn: alle stof behandeld in de vier bijeenkomsten is tentamenstof. In geval van bijzondere omstandigheden kan een verzoek worden ingediend om éénmalig van groep te wisselen.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met een tentamen (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Goldberg & Van Hooff en over de Syllabus Computerpraticum en (2) een kort wetenschappelijk verslag van een experiment.Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het cijfer voor verslag (30%). Het cijfer voor het verslag wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten, voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook in een eventueel tweede studiejaar.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 1. Cognitive Psychology CogLab Syllabus. The syllabus can be ordered later via Readeronline

 2. Cognitive Psychology, 2nd Edition. E. Bruce Goldstein, Johanna (Hannie) C. van Hooff Published: © 2021 Print ISBN: 9781473774353

 3. CogLab Online Version 2.0 (with Printed Access Card), 4th Edition Greg Francis, Ian Neath Published: © 2007 Print ISBN: 9780495107781

Let op, je kunt een bundel (2. Tekstboek en 3. Mindtap/Coglab) bestellen via deze site, die 15% korting geeft: https://www.cengage.com/coursepages/Leiden_CognitievePsycholoie

Contact information

Coordinatoren:

Practica: