Studiegids

nl en

Tutoraat Academische Vaardigheden

Vak
2020-2021

IBP students, see Academic Skills Tutorial – IBP

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het studieonderdeel Tutoraat Academische Vaardigheden wordt een begin gemaakt met de academische vorming van de student, met name met de training in drie belangrijke algemene academische vaardigheden: het schrijven van een artikel, het houden van een voordracht en het opzetten van een experiment. Tijdens de oefening in deze vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan argumentatie, correct taalgebruik, bibliotheekgebruik, het maken van literatuurverwijzingen en het samenstellen van een literatuurlijst. Tevens wordt in diverse contexten aandacht besteed aan de ethische aspecten van het doen van onderzoek.

Naast academische vorming heeft het tutoraat nog een tweede doel: het bieden van ondersteuning aan studenten, vooral voor de bevordering van de studievoortgang. Deze doelstelling is nauw gekoppeld aan ‘het bindend studieadvies’ (BSA). Het BSA is een advies aan het eind van het eerste studiejaar over de voortzetting van de studie. Nadere informatie over het BSA, en over de maatregelen die in het kader van het BSA zijn genomen, wordt elders gegeven op de psychologiewebsite. Aan de hand van een inventarisatie van studiemethodes die een student gebruikt wordt een persoonlijke combinatie van online trainingsmodules over studievaardigheden aanbevolen. Als de tutor bij een student een concrete belemmering constateert voor de succesvolle voortzetting van de studie, dan mag de tutor afronden van een bijpassende online trainingsmodule verplicht stellen voor het behalen van de cursus.

Het meedoen aan onderzoeken om zelf te ervaren hoe het is om proefpersoon te zijn bij een psychologisch onderzoek en het succesvol afronden van een plagiaatquiz maken deel uit van het Tutoraat.

Leerdoelen

Het tutoraat stelt zich ten doel studenten te trainen in drie academische vaardigheden: het schrijven van een wetenschappelijk literatuurverslag, het houden van een wetenschappelijke presentatie en het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel. Uitgangspunt is dat deze academische vaardigheden van belang zijn in vrijwel alle beroepsvelden die volgen op de opleiding psychologie.

Concrete vaardigheden die in het tutoraat geoefend worden:
1. gebruik van digitale middelen voor het zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur (Web of Science, bibliotheekvoorzieningen);
2. bestuderen en interpreteren van wetenschappelijke teksten en artikelen;
3. het parafraseren van de relevante inzichten in die teksten;
4. opbouwen van een betoog (logische argumentatie);
5. formuleren van een beantwoordbare onderzoeksvraag;
6. het in een literatuurstudie (artikel) beantwoorden van die vraag op basis van recente wetenschappelijke publicaties;
7. op correcte wijze refereren naar die publicaties (APA richtlijnen);
8. mondeling presenteren van het literatuuronderzoek waarvan in het artikel verslag is gedaan;
9. opzetten van een design voor experimenteel onderzoek en het opstellen van een globaal analyseplan;
10. het toepassen van ethische richtlijnen rond het opzetten, uitvoeren en rapporteren van psychologisch onderzoek;
11. correct taalgebruik en het leveren van en omgaan met constructieve feedback.
12. studeren op een efficiënte en effectieve wijze

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken en tentamens

Onderwijsvorm

Op het programma staan in ieder geval drie individuele mentorgesprekken, 12 plenaire bijeenkomsten van 2 uur, en 8 uur deelnemen aan psychologische onderzoeken. Elke student kan daarnaast tijdens het studiejaar zelf een afspraak maken met de tutor, bijvoorbeeld omdat hij of zij wil praten over omstandigheden die de studie belemmeren. Tutoren kunnen hiervoor ook zelf het initiatief nemen. Er zullen geen weblectures beschikbaar worden gesteld.

In het Tutoraat academische vaardigheden wordt gewerkt in tutorgroepen van 12 studenten. De begeleidende docent is tegelijkertijd tutor en mentor. Bij de oefening met vaardigheden is de docent vooral tutor: hij of zij legt uit, geeft feedback op geleverd werk, controleert, beoordeelt en sanctioneert. Op deze wijze wordt de student gestuurd in het aanleren van professioneel gedrag dat passend is tijdens en na de opleiding. In zijn of haar ondersteunende rol is de docent vooral mentor: hij of zij maakt wegwijs, geeft adviezen en goede raad, en helpt in geval van problemen.

Gedurende het eerste semester vinden in het kader van de vaardigheid ‘een kort artikel schrijven’ zes bijeenkomsten plaats (Module 1, leerdoelen 1 – 7, 10-12). In het tweede semester worden drie bijeenkomsten besteed aan ‘het houden van een voordracht’ (Module 2, leerdoelen 4, 8, 11) en ook drie bijeenkomsten aan ‘het opzetten van een experiment’ (Module 3, leerdoelen 2-5, 7, 9-12). Studenten dienen voor elke bijeenkomst opdrachten te maken en deze bij de tutor in te leveren. De tutor kijkt het werk voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst na, zodat het tijdens de bijeenkomst kan worden besproken.

Toetsing

In totaal mag niet meer dan één van de twaalf plenaire bijeenkomsten gemist worden. Deze aanwezigheidsplicht wijkt af van die van de meeste andere cursussen omdat de cursus bestaat uit drie korte modules met per bijeenkomst verschillende leerdoelen. Ook aanwezigheid bij de mentorafspraken is verplicht. Afwezigheid wegens dringende persoonlijke omstandigheden moet altijd (vooraf) bij de tutor worden gemeld.

Alle (deel)opdrachten dienen voor de deadline te worden gemaakt en ingeleverd en de student dient actief mee te doen aan de werkgroepen. Ongeoorloofde afwezigheid of onvoldoende naleving van de regels kan aanleiding zijn om de student uit te sluiten van een module, of van de hele cursus.

Per module krijgen studenten een cijfer voor een module-opdracht. Alle drie de modules moeten met een voldoende zijn afgesloten. Dit impliceert tevens dat een onvoldoende voor één module niet kan worden gecompenseerd met cijfers voor de andere modules. Het eindcijfer van het tutoraat is het gemiddelde van de cijfers van de 3 modules

Daarnaast dient elke student:

  • de online quiz over het begrip ‘plagiaat’ vóór tutoraatbijeenkomst 4 met goed gevolg doorlopen te hebben. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 1.

  • individueel verplicht gestelde online module(s) in het kader van studievaardigheden doorlopen te hebben. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 1.

  • 8 uur (= 16 proefpersooncredits) als participant te fungeren in lopend onderzoek van het Instituut Psychologie. Opgave en registratie van deelname vindt plaats via https://ul.sona-systems.com/. Voldoen aan deze eis maakt deel uit van de afronding van module 3.

Succesvolle afronding van het tutoraat levert 5 studiepunten op. De studiepunten worden aan het eind van het studiejaar, na de afronding van alle drie de modules, als één geheel uitgekeerd.

Proefpersooncredits moeten zijn geregistreerd in SONA vóór 1 juli van het lopende studiejaar om mee te tellen voor het behalen van module 3 van het vak Tutoraat Academische Vaardigheden. Als credits te laat worden geregistreerd dan worden deze pas in het volgende academisch jaar verwerkt, en dit kan gevolgen hebben voor de het Bindend Studieadvies.
Aan studenten die niet of te laat komen opdagen voor een onderzoek waarvoor zij zich via SONA hadden aangemeld, en zich daarvoor niet tijdig hebben afgemeld, kan een sanctie worden opgelegd van een even groot aantal negatieve credits als waarvoor ze zich hadden aangemeld, met een maximum van drie credits. Dit betekent dat de beboete student naast de 16 normale proefpersooncredits ook alle strafcredits moet behalen om aan de voorwaarden van dit onderdeel van Tutoraat Academische Vaardigheden te voldoen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Syllabus Tutoraat Academische Vaardigheden 2020-2021. Daarin staan de opdrachten die de studenten moeten maken en de achtergrondinformatie die daarvoor nodig is. Deze syllabus zal als PDF worden aangeboden.

Contact information

Dr. Guido Band band@fsw.leidenuniv.nl