Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe de psychologie (ook nu nog) schatplichtig is aan andere wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot het begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie in de 20ste eeuw:
een inleiding in de theorie en geschiedenis van de psychologie;
een inleiding in de filosofische terminologie; en
een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Leerdoelen

De studenten:
1. Maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 tot begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie, en met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld;
2. Leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen veranderen, en dat opvattingen over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij;
3. Leren een betoog op schrift te maken en een mondeling betoog voor te bereiden en uit te voeren. Deze vaardigheid bereidt voor op de noodzaak van schriftelijke en mondelinge presentatie tijdens de beroepsuitoefening.

Rooster

For the timetables of your lectures, work group sessions, and exams, see the timetables page of your study programme. You will also find the enrolment codes here. Psychology timetables

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur. De colleges behandelen stof over de geschiedenis van de psychologie. De werkgroepbijeenkomsten geven oefeningen in het opstellen en uitvoeren van schriftelijke en mondelingen presentaties over thema’s gerelateerd aan onderwerpen die zowel in de geschiedenis als in de huidige psychologie een belangrijke rol spelen. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit de literatuur en collegestof (zoals aangegeven door de docent). Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (MC). Leerdoelen 1 en 2 worden hiermee getest. Leerdoel 3 wordt getest met de opdrachten tijdens de werkgroepen. Elke werkgroepopdracht wordt beoordeeld met een 10-puntsbeoordelingsschema (zie het werkboek voor een berekening van het werkgroepcijfer). Het eind werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat van de cursus. Dit eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on History of Psychology.
Beschikbaar op Brightspace.

Contact information