Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

  1. Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis en hoe wetenschap zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld.
  2. Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt. Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker (en daarbuiten), omdat deze redeneervormen daarin een belangrijke rol spelen.
  3. Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, alsmede vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica). Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker, waarin omgaan met redeneervormen het het herkennen van drogredenen een belangrijke rol spelen.

Rooster

Kijk op de roosterwebsite voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van ieder 2 uur en 4 werkgroep bijeenkomsten van ieder 2 uur. Tijdens de eerste vier colleges wordt de basis stof over wetenschapsleer en logica gedoceerd aan de hand van 'Chapters on Philosophy of Science and Logic' en hoofdstukken uit ‘Critical Thinking’. Deze stof wordt ook behandeld en geoefend tijdens de vier werkgroep bijeenkomsten aan de hand van een werkboek met opdrachten. Een werkgroep bestaat uit (maximaal) 24 studenten (2 tutorgroepen) die onder leiding van en docent opdrachten uitvoeren en bespreken. Werkgroepen worden wekelijks gegeven in een aantal van 4 bijeenkomsten. Deelname aan de werkgroepen is verplicht. De stof voor de overige colleges zijn onderdelen uit ‘Critical Thinking’ over drogredenen en overtuiging ('fallacies and persuasion'), en een vragen en antwoorden college.

Toetsing

De stof wordt getoetst met een multiple choice (MC) tentamen en open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt. Dit geldt voor leerdoel 1 en 2. Leerdoel 3 wordt ook getoetst met de open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt.

De stof voor het MC tentamen en de open vragen tijdens de werkgroepen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal (literatuur), zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met opdrachten (zie het werkboek voor een berekening van het eindcijfer). Het werkgroep-cijfer telt mee in het eindresultaat. Het tentamen telt mee voor 70% en het werkgroep-cijfer voor 30%. Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on Philosophy of Science and Logic. Beschikbaar op Brightspace.

Hoofdstukken uit:
Moore, B. N. & Parker, R. (2016). Critical Thinking (12th edition). McGraw-Hill ISBN 978-1-259-921315
Werkboek voor de werkgroepen: beschikbaar op Brightspace.

Contact information