Studiegids

nl en

Developmental Psychopathology (Ontwikkelingspsychopathologie)

Vak
2020-2021

Let op

 • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

 • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

 • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

 • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus legt de focus op het ontstaan en de ontwikkeling van verscheidene problemen en stoornissen in de kindertijd en adolescentie (o.a. angststoornissen, depressie, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, autisme) , met gebruik van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief als theoretisch kader. Dit kader verschaft een brede en ontwikkelingsgerichte benadering, om problemen over de gehele levensloop beter te begrijpen. Het benadrukt daarnaast de relatie tussen normaal en abnormaal gedrag en cognities, de complexiteit van verschillende risico- en beschermende factoren en het verloop van stoornissen in het licht van continuïteit en verandering. Kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van problemen ervaren door kinderen en adolescenten is essentieel voor het ontwikkelen van interventies ter voorkoming of behandeling van deze problemen. Ondanks dat deze cursus zich niet direct focust op de behandeling van problemen die worden ervaren door deze groep, zal de laatste werkgroep wel inspelen op de opgedane kennis van studenten over risico- en beschermende factoren om een preventieve interventie te kunnen ontwikkelen.

Leerdoelen

Studenten bereiden zichzelf voor op toekomstig werk met kinderen en adolescenten in een klinische- en/of onderzoekssetting, door het:

 • identificeren van standaarden die gebruikt worden om de differentiatie te kunnen maken tussen normale en abnormale ontwikkeling in kinderen;

 • identificeren van de belangrijkste aspecten van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief;

 • identificeren van de belangrijkste aspecten van een empirische benadering van het classificeren van psychopathologie;

 • kritische evalueren van de DSM, door tenminste vier problemen te specificeren met dit classificatiesysteem;

 • identificeren van de DSM criteria die gebruikt worden om psychopathologie bij kinderen en adolescenten te classificeren;

 • identificeren van effecten van leeftijd en sekse die worden geassocieerd met psychopathologie in kinderen en adolescenten;

 • identificeren van risico factoren en processen die geassocieerd worden met de problemen die kinderen ervaren; en

 • kritisch evalueren van de methoden en instrumenten die worden gehanteerd om cognities te meten bij kinderen met internaliserende problemen.

Studenten bereiden zichzelf in bredere zin voor op het toekomstige werkveld, door het:

 • Toepassen van een theoretisch model (een psychopathologisch model) op de ontwikkeling van problemen (internaliserende problematiek bij een kind of adolescent)

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. Aan en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

 • 8 hoorcolleges van 2 uur. De hoorcolleges dienen ter ondersteuning van het leren van de verplichte literatuur, alsook voor het introduceren van nieuw materiaal dat niet onder deze literatuur valt.

 • 4 werkgroepen van 2 uur (in het Engels en Nederlands; uitwisselingsstudenten moeten er voor zorgen dat zij geregistreerd zijn voor Engelstalig onderwijs; IBP studenten staan automatisch ingeschreven voor Engelstalig onderwijs). Een verscheidenheid aan probleemgebieden zullen diepgaander besproken worden tijdens de werkgroepsessies. Er zullen onder andere casussen, videomateriaal, meetinstrumenten, wetenschappelijke artikelen en de toepasbaarheid van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief worden besproken.

 • 2 becijferde opdrachten (zoals het reviewen van empirische studies of het toepassen van theoretische modellen op casusmateriaal). Daarnaast bereiden studenten meerdere niet becijferde (maar wel verplichte) opdrachten voor, die dienen ter voorbereiding van de werkgroepen.

 • 1 oefenexamen (optioneel; dient ter voorbereiding van het tentamen en zal niet worden becijferd)

De totale werklast van de cursus is 140 uur (5 EC), en bestaat uit:

 • 16 uur hoorcollege

 • 80 voorbereiding op colleges

 • 8 uur werkgroepen

 • 36 uur opdrachten (voorbereiding op de werkgroepen)

Toetsing

 • Component 1: multiple-choice examen aan het einde van Blok 1, telt voor 80% van het eindcijfer

 • Component 2: 2 werkgroep opdrachten, tezamen goed voor 20% van het eindcijfer

Studenten van wiens cijfer voor component 1 lager is dan een 5.0, zullen het tentamen moeten herkansen in januari 2020. Actieve deelname in alle werkgroepen is verplicht. Studenten kunnen ten hoogste 1 werkgroep sessie missen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Wicks-Nelson, R., & Israel, A. C. (2015). Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates (8th Ed.). Amsterdam: Pearson. (Approximate cost: 75 euro; 75% of the text is prescribed reading.)
  Literatuur die beschikbaar is via Blackboard. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bellina, M., Brambilla, P., Garzitto, M., Negri, G.A.L., Molteni, M., & Nobile, M. (2013). The ability of CBCL DSM-oriented scales to predict DSM-IV diagnoses in a referred sample of children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry, 22. 235-246.

 • Blote, A., Miers, A.C., Heyne, D.A., Clark, D.M., & Westenberg, P.M. (2014). The relation between social anxiety and audience perception: Examining Clark and Wells’ (1995) model among adolescents. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 555-567.

 • Cohen, J.R., Young, J.F., & Abela, J.R.Z. (2012). Cognitive vulnerability to depression in children: An idiographic, longitudinal examination of inferential styles. Cognitive Therapy and Research, 36. 643-654.

 • Havik, T., Bru, E., & Ertesvag, S.K. (2014). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. Emotional and Behavioural Difficulties, 19, 131-153.

 • Heyne, D. A., & Sauter, F. M. (2013). School refusal. In C. A. Essau, & T. H. Ollendick (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of the treatment of childhood and adolescent anxiety. (pp. 471-517). Chichester: John Wiley & Sons Limited.

 • Hong, J.S., Lee, C.-H., Lee, J., Lee, N.Y., & Garbarino, J. (2014). A review of bullying prevention and intervention in South Korean schools: An application of the social–ecological Framework. Child Psychiatry and Human Development, 45, 433-442.

 • Neil, A. L., & Christensen, H. (2009). Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early intervention programs for anxiety. Clinical Psychology Review, 29. 208-215.

Contact informatie

Course coordinator: Dr. Evelien Broekhof e.broekhof@fsw.leidenuniv.nl