Studiegids

nl en

Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok behandelt de bijdrage die verschillende medisch-biologische vakgebieden kunnen leveren aan het oplossen van een klinisch wetenschappelijk probleem door het opsplitsen in deelproblemen. Een probleem kan benaderd worden vanuit twee te onderscheiden modellen: 1) het biomedisch model: molecuul tot mens, of 2) het empirisch-epidemiologisch model: ziekte met risicofactoren tot molecuul. Het is belangrijk in te zien dat alle vakgebieden uiteindelijk gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van wetenschappelijke problemen bij ziekte.

Leerdoelen

De student:

  • toont inzicht in het belang van biomedisch onderzoek voor de geneeskunde en illustreert dit met voorbeelden.

  • benoemt hoe epidemiologische, fysiologische, celbiologische of moleculaire gegevens een bijdrage leveren aan het oplossen van een wetenschappelijk probleem bij ziekte.

  • toont informatievaardigheid door gericht te zoeken naar vakliteratuur met behulp van elektronische databases.

  • begrijpt hoe een medisch wetenschappelijke vraagstelling kan worden opgesplitst in deelvraagstellingen.

  • bediscussieert gezamenlijk samenhang in resultaten die zijn voortgekomen uit deelvragen.

  • toont vaardigheid om bevindingen adequaat vast te leggen in een kort wetenschappelijk verslag.

  • toont adequate presentatie vaardigheden zodat overtuigend en begrijpelijk informatie wordt overgedragen.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum literatuur en werkgroepen.

Toetsing en weging

De verschillende onderdelen zoals participatie, presentatie en verslaglegging tijdens dit blok worden beoordeeld en dienen voldoende afgesloten te worden. Er is geen tentamen dus ook geen hertentamen. Aanwezigheid en deelname aan alle onderdelen is verplicht en wordt geregistreerd. Afwezigheid met reden bij een enkel onderdeel moet worden gecompenseerd met een vervangende opdracht in overleg met de blokcoördinator.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke literatuur op basis van de deelvraagstellingen van de ziektebeelden. Dit blok is een onderdeel van het Lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST). Het eerste semester is van start gegaan met het blok Start.BW, waarin geleerd is te zoeken in databases en het vinden van boeken en tijdschriften in de bibliotheek. In het geïntegreerde lijnonderwijs (Communication in Science) zijn basisvaardigheden op het gebied van verslaglegging en presentatie aan bod gekomen. Hierbij is geleerd een kort wetenschappelijk verslag te schrijven en een korte presentatie te geven. In dit blok Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde komen al deze vaardigheden terug. Hierbij zullen, aan de hand van de wetenschappelijke literatuur, diverse vormen van biomedisch onderzoek, epidemiologische gegevens en statistische analyses bij verschillende ziektebeelden aan bod komen.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. De aanmelding voor tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Opmerkingen