Studiegids

nl en

Chronische Aandoeningen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema's Masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het thema Chronische Aandoeningen is gericht op patiënten met chronische ziekten in de openbare apotheek en jouw ontwikkeling in de maatschappelijke, professionele rol van de apotheker. In het laatste reguliere coschap van je masteropleiding voer je complete medicatiebeoordelingen uit. Voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen wordt de kennis over aandoeningen en geneesmiddelen uit voorgaande thema’s toegepast. Daarvoor is het belangrijk dat deze kennis wordt herhaald. Ook zullen enkele nieuwe chronische aandoeningen worden behandeld in dit thema. Er is ook aandacht voor de klachtenwet en het tuchtrecht, om te begrijpen op welke manier en waarom men zorgvuldig moet omgaan met de afhandeling van klachten en fouten. Daarnaast komen duurzame farmacie, eHealth, populatiemanagement en integrale zorg aan bod. De professionele rol van de apotheker wordt verder verkend met een bezoek aan de beroepsvereniging KNMP en door het uitvoeren van een moreel beraad. Ook wordt een bezoek gebracht aan het PRISMA congres, waarbij de focus licht op farmaceutisch praktijkonderzoek.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • past de student de kennis over veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijnszorg met bijbehorende farmacotherapie toe in de farmacotherapeutische analyse;

 • legt de student de pathofysiologie en farmacotherapie uit van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus type 1, neuropathische pijn, hypo- en hyperthyreoïdie en COPD.

 • voert de student op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit;

 • omschrijft de student aan de hand van concrete voorbeelden het nut van farmaceutisch praktijkonderzoek voor de dagelijkse praktijk;

 • handelt de student een klacht en/of fout op professionele wijze af;  identificeert de student een moreel dilemma, reflecteert hierop vanuit de kernwaarden van de professie en verduidelijkt de eigen mening over goed farmaceutisch handelen en verantwoordt zich tegenover anderen.

 • stelt de student een zorgproject voor patiënten op.
  De volledige set aan leerdoelen is terug te vinden in het themaboek.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.
  In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek om je vervolgens in de negende week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit:
  a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald
  b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
  Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
 2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
 3. Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.
  Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt.
  De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.”

*

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Brightspace gecommuniceerd.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CA@lumc.nl

Opmerkingen