Studiegids

nl en

Semi-apothekercoschap

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Om dit onderdeel te mogen starten dienen de thema’s Patiënt en Apotheker, Hart- en Vaatziekten, Ouderen, Infectieziekten en Immunologie, Acute en Intensieve Zorg, Centraal Zenuwstelsel, Oncologie, Gezin en Geneesmiddel en Chronische Aandoeningen, inclusief de farmaceutische coschappen, met een voldoende te zijn afgesloten.

Beschrijving

Het semi-apothekercoschap (SAC) is de laatste fase van de opleiding waarin de student in de praktijk laat zien dat zij/hij de competenties van de apotheker zoals beschreven in het raamplan Farmacie 2016 beheerst, een proeve van bekwaamheid.. De semiapotheker leert en werkt gedurende dit 11-weken durende coschap vier dagen per week in een openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek en verricht zoveel mogelijk werkzaamheden die tot de dagelijkse praktijk van een apotheker behoren. Hierbij worden de kennis en vaardigheden, die in voorafgaande thema’s en farmaceutische coschappen is opgedaan, herhaald, verdiept en toegepast in de praktijk. Deelname aan intervisiebijeenkomsten en minimaal zes van de tien aangeboden onderwijsbijeenkomsten is verplicht.

Leerdoelen

De semi-apotheker:
1. past kennis en vaardigheden op doeltreffende en ethisch verantwoorde wijze toe op farmaceutische vraagstukken over de volle breedte van de farmaceutische praktijk (Farmaceutische deskundigheid)
2. oefent het beroep van apotheker uit conform de relevante wettelijke bepalingen en de grondslagen voor het professioneel en ethisch handelen (Professionaliteit, Maatschappelijk Handelen).
3. vindt relevante wetenschappelijke informatie en past deze op de juiste toe in de farmaceutische praktijk (Farmaceutische deskundigheid, Kennis en Wetenschap)
4. communiceert adequaat met patiënten en andere zorgverleners, rekening houdend met diens achtergrond en kennis, en zorgt voor adequate verslaglegging (Communicatie)
5. werkt effectief samen met voorschrijvers en andere professionals in de zorg om bij te dragen aan een optimale behandeling van patiënten (Samenwerken)
6. reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op en werkt actief eigen kennislacunes weg (Professionaliteit, Kennis en Wetenschap)
7. organiseert zijn werkzaamheden adequaat. (Leiderschap en organisatie)

Coassistenten worden geacht om in hun IOP duidelijk aan te geven hoe zij deze leerdoelen in hun SAC vorm denken te geven en welke leeractiviteiten zij hiervoor gaan ondernemen. De algemene leerdoelen worden aangevuld met persoonlijke leerdoelen.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het semi-apothekercoschap is een vorm van werkplekleren. De student maakt een leerplan en krijgt veelvuldig directe feedback op het functioneren. De ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt in het digitale portfolio. Er zijn daarnaast onderwijsbijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten.

Toetsing en weging

Tijdens het semi-apothekercoschap zal de semiapotheker meermalen beoordeeld worden middels opdrachten en/of korte praktijk beoordelingen (KPB’s) en een 360-graden feedbackronde. Er vindt een tussenbeoordeling plaats, waarin besproken wordt in hoeverre de semiapotheker op weg is om de leerdoelen te behalen en waar nog aan gewerkt dient te worden. Het eindoordeel wordt gegeven op basis van alle beoordelingen die tijdens het semi-apothekercoschap verkregen zijn.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.”

*

Verplichtingen

Aanwezigheid in de coschapapotheek gedurende vier dagen per week gedurende elf weken. Aanwezigheid bij alle intervisiebijeenkomsten en tenminste zes van de tien onderwijsbijeenkomsten.

Nabespreking

Zowel het onderwijs als het leerklimaat zal na afloop van het semi-apothekercoschap middels een schriftelijke enquête geëvalueerd worden. Eenmaal per jaar worden de resultaten besproken door de studentenvertegenwoordigers en de coschapcoördinatoren.

Literatuurlijst

De studieboeken en programma’s die in voorgaande thema’s gebruikt zijn, kunnen ook binnen het semi-apothekercoschap gebruikt worden. Daarnaast wordt van de semiapotheker verwacht dat deze in staat is de benodigde kennis kan vinden in de wetenschappelijke literatuur, en daarbij de gebruikte informatiebronnen kritisch kan beoordelen en op de juiste wijze kan interpreteren.
Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over de beschikbare coschaplocaties is beschikbaar binnen KL-app. Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.coschappen@lumc.nl

Opmerkingen