Studiegids

nl en

Politieke filosofie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie in de hedendaagse politieke filosofie. Concepten die centraal staan in het politieke denken en politieke handelen, zoals rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, eigendom, macht en de staat zullen aan de orde komen.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de cursus behandelt verschillende theorieën van rechtvaardigheid, zoals het liberaal egalitarisme, utilitarisme, libertarisme en multiculturalisme. Deze theorieën pogen te laten zien hoe een rechtvaardige maatschappij eruit ziet. Het tweede deel van de cursus richten we ons op meer politieke vragen, zoals de rechtvaardiging van grenzen, gezag en macht, (politieke) ongelijkheid tussen mannen vrouwen, democratie.

We benaderen deze vraagstukken door het lezen van belangrijke teksten in de politieke filosofie aangevuld met secundaire literatuur en het bespreken van actuele (meer concrete) sociale vraagstukken.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft tot doel studenten een brede introductie te geven in de hedendaagse politeke filosofie aan de hand van secondaire en primaire teksten. Daarnaast zullen studenten ervaring opdoen in het mondeling en schrifelijk presenteren en uitleggen van belangrijke politiek-filosofische begrippen en theorieën. Studenten zullen na kritische reflectie zelf positie moeten kunnen innemen over politiek-filosofische vraagstukken en deze met argumenten kunnen onderbouwen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • fundementele concepten van de politieke theorie;

  • de belangrijkste theorieën binnen de hedendaagse politieke filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • positie te nemen in debatten over hedendaagse filosofie, en deze positie te onderbouwen met argumenten;

  • kritisch na te denken over theoretische politieke vraagstukken, als wel over belangrijke vraagstukken in de politieke praktijk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens met open en gesloten vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen:

  • Schriftelijk midterm tentamen (50%)

  • Schriftelijk eindtentamen (50%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Nabespreking op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. T. Meijers MSc

Opmerkingen

Niet van toepassing.