Studiegids

nl en

Intermedialiteit

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college geven we invulling aan het begrip intermedialiteit door ons te richten op relaties tussen woord en beeld in literatuur, film en beeldende kunst. Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. Deze strijd tussen de kunsten, door Leonardo da Vinci “paragone” genoemd, neemt door de eeuwen heen steeds weer andere vormen aan. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie op woord- en beeldrelaties vormen. Allereerst lezen we een aantal klassieke auteurs (Plato, da Vinci, Lessing). Vervolgens bespreken we meer hedendaagse theoretische teksten over woord-beeld relaties in het modernisme (Greenberg, Krauss, Marinetti). Tenslotte brengen we deze discussies over woord-beeld in verband met debatten over het concept ‘medium.’ Aan de hand van teksten van bijvoorbeeld Manovich, Bolter & Grusin en McLuhan bestuderen we ideeën over intermedialiteit, mediumspecificiteit, en het “post-medium” tijdperk. Daarnaast zal steeds uitvoerig aandacht worden besteed aan intermediale teksten of beelden uit de praktijk die de eigenschappen van woord en beeld op de voorgrond zetten, uitdagen, of mengen (bijvoorbeeld emblemataboeken, allegorische schilderijen, de fotoroman, beeldgedichten, concrete poëzie, text art, etc.)
De tweede helft van de cursus staat in het teken van de essay film en het video essay, een genre waarin op visuele wijze een argument wordt gemaakt. We bekijken een reeks van klassieke essay films (Marker, Godard, Farocki, Varda, Vertov), bespreken de opkomst van online ‘videographic criticism’ van academische en niet-academische aard. Tenslotte word je in een reeks van workshops geleerd om zelf een video-essay te ‘schrijven’ over de relatie woord & beeld in film of literatuur.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

  • kan de student reflecteren op relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

  • heeft de student inzicht in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

  • is de student in staat om mengvormen van woord en beeld te beschrijven en te analyseren en middels een betoog een interpretatie daarvan te voor te stellen;

  • heeft de student kennis van verschillende media-theoretische debatten omtrent intermedialiteit en mediumspecificiteit, en is de student in staat om media-theoretische concepten toe te passen in analyses van literatuur, film of beeldende kunst

  • heeft de student kennisgemaakt met het ‘video essay’ als academisch genre en is zelf in staat een video-essay te ‘schrijven.’

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Workshop

Toetsing en weging

Toetsing

Take Home
Blogpost
Video Essay

Weging

Take Home: 50%
Blogpost: 10 %
Video Essay: 40%

Herkansing

Onvoldoende onderdelen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. JJ.M. Houwen Dr. Y Horsman

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

N.v.t.