Studiegids

nl en

Wereldliteratuur B

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Wat is wereldliteratuur? Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur, en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je beide visies terug. Enerzijds worden auteurs gelauwerd omdat hun werk als typisch Japans, Chileens, Portugees, etc. kan worden beschouwd. Anderzijds worden oeuvres bekroond vanuit de gedachte dat ze ‘universeel-humanistische’ waarden uitdragen die de zo ‘exotische’ cultuur voor eenieder openbreken. Dan wordt juist de bijdrage van de gelauwerde werken aan een wereldwijde cultuurvermenging beloond. In dit college vragen we ons af welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd? Auteurs die aan bod komen, zijn verspreid over alle continenten, het kunnen auteurs zijn als: Marguerite Duras, William Shakespeare, Toni Morrison, Wole Soyinka, Hella Haasse, Wiliam Faulkner e.a.

Leerdoelen

Door dit college krijg je:

  • inzicht in de immense diversiteit van literatuur over de gehele wereld en uit verschillende periodes;

  • antwoorden op vragen als: welke (literaire) maatstaven zijn van doorslaggevend belang bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd?

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Wekelijkse analyseopdrachten

Weging

100%

Herkansing

Schriftelijk tentamen

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

N.b.t.m.

Inschrijven

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de coördinator Dr. I. Hovng

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.