Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus beoogt de student elementaire kennis over de filosofische ethiek bij te brengen en wel op zo’n niveau dat de student in staat is ethische theorieën te overzien, deze te herkennen en in geldige argumenten te gebruiken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond

  • kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, zorgethiek, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme;

  • kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

  • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

  • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege, 2 uur per week

  • Tutorial, 2 uur per week

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Deeltentamen (50%) bestaand uit 2 onderdelen; elk onderdeel een 2 uur durend meeneemtentamen.

  • Eindtentamen (50%) bestaand uit 2 onderdelen; elk onderdeel een 2 uur durend meeneemtentamen.

  • Week opdrachten.

Voldoende voltooide week opdrachten, en voldoende aanwezigheid bij hoorcolleges en tutorials is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige collegestof beslaat, in de vorm van een 3 uur durend meeneemtentamen met o.a. essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De reader bevat alle te bestuderen literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Opmerkingen

Niet van toepassing.