Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Filosofische vaardigheden I

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus gaan we intensief aan de slag met primaire filosofische teksten uit zowel de analytische als de continentale traditie, met als uitdrukkelijk doel hierdoor verschillende essentiële filosofische vaardigheden te trainen. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • het begrijpen van het doel en de structuur van een tekst;

 • het vruchtbaar omgaan met teksten die je in eerste instantie niet begrijpt;

 • het identificeren en analyseren van argumenten;

 • het ontwikkelen van eigen argumenten in reactie op een tekst;

 • het commentaar geven op het werk van anderen;

 • het vinden en gebruiken van aanvullende literatuur;

 • het schrijven van een eigen tekst op academisch niveau.

Daarnaast zal een bibliotheektraining op het programma staan. De opdrachten zullen deels individueel en deels in kleine groepen worden uitgevoerd.

Het aan deze cursus gekoppelde tutorial heeft als doel de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse tutorial geven zes universitair docenten van het Instituut voor Wijsbegeerte elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek.

Leerdoelen

Doelstelling

De student verwerft basale competentie in een aantal essentiële academische vaardigheden rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten.
Daarnaast krijgt de student een beeld van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft:

 • kennis genomen van de grote diversiteit aan onderzoeksstijlen binnen de filosofie;

 • oog voor de sociale setting waarbinnen filosofisch onderzoek plaats vindt;

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • doel en structuur van een simpele filosofische tekst te begrijpen;

 • een zinvolle strategie te kiezen voor de omgang met lastige teksten;

 • argumenten in een tekst te identificeren en te analyseren;

 • samen te werken met en commentaar te geven op teksten van andere studenten;

 • op efficiënte wijze literatuur te vinden over een onderwerp;

 • zelf een simpele tekst te schrijven over een filosofisch probleem;

 • over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerde hoor- en werkcolleges (2 uur per week)

 • Tutorials (6 bijeenkomsten van elk 1 uur)

Voor de cursus en het bijbehorende tutoral geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten: 60%

 • Schriftelijke eindopdracht (paper): 40%

 • Schriftelijk verslag (tutorial)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor de schriftelijke opdrachten en het eindpaper (zie hierboven) in combinatie met de aanvullende vereiste dat het schriftelijk verslag voor het tutorial voldoende moet zijn.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een individuele schriftelijke take home opdracht (paper) waarin alle geleerde vaardigheden zullen terugkomen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Het schriftelijk verslag voor het tutorial dient bovendien voldoende te zijn.

Voldoende aanwezigheid bij colleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Langton, Rae. "Speech Acts and Unspeakable Acts." Philosophy & Public Affairs 22, no. 4 (Autumn, 1993): 293-330.

 • Austin, John L. How To Do Things With Words. Oxford: Oxford University Press, 1962.

 • Jacobson, Daniel. "Freedom of Speech Acts? A Response to Langton." Philosophy & Public Affairs 24, no. 1 (Winter, 1995): 64-79.

Alle verplichte literatuur wordt ter beschikking gesteld via Brighspace.

Aanbevolen literatuur

 • Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy; Burke, Jim. “They say, I say.” The Moves That Matter in Academic Writing. New York: W.W. Norton & Company, 2014.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Opmerkingen

Niet van toepassing.