Studiegids

nl en

Publieke Waarden en Ethiek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten in de master Management van de Publieke Sector. Dit vak wordt twee keer in het jaar aangeboden.

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over publieke waarden en ethiek (een kritische bezinning over het juiste handelen); twee onderwerpen die de laatste jaren veel aandacht krijgen. Een ware ‘integriteitshausse’ heeft zich sinds de jaren 1990 ontwikkeld in het openbaar bestuur én de bestuurskunde. Bovendien staan media vol van voorbeelden van corruptie of anderszins niet-integer bestuurlijk gedrag en zijn discussies over ‘goed bestuur’ aan de orde van de dag. Dit roept veel vragen op die voor zowel de wetenschapper als de practitioner direct relevant zijn. Een zo’n vraag is wat de publieke waarden zijn die door overheden in het algemeen en door ambtenaren en politici in het bijzonder (kunnen of zouden moeten) worden beschermd en bevorderd en hoe men dat eigenlijk doet? Een andere vraag betreft de herkomst en betekenis van begrippen als publieke waarde (enkelvoud), publieke waarden (meervoud), normen, integriteit, corruptie etc. Het is gebruikelijk de inhoud van het begrip publieke waarden te verhelderen door een contrast met private waarden. Maar ook dat levert vragen op. Wat is bijvoorbeeld eigenlijk het verschil tussen beide en maakt het iets uit voor discussies over ‘goed bestuur’? Andere vragen zijn hoe men gedegen ethisch kan reflecteren op morele problemen in het openbaar bestuur en hoe publieke waarden eigenlijk gerealiseerd en gemanaged kunnen worden, in nationaal en internationaal perspectief. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het belang van training en ethisch leiderschap, maar wat wordt hiermee eigenlijk bedoeld en, belangrijker: hoe kunnen dergelijke zaken bijdragen aan beter openbaar bestuur? In deze cursus gaan wij uitvoerig op bovenstaande (en andere) zaken in. Studenten verwerven kennis van bestuurskundige concepten en theorieën over publieke waarden en ethiek en leren kritisch te reflecteren op normatieve vraagstukken in de nationale en internationale bestuurspraktijk. Wij behandelen hiertoe belangrijke literatuur en bespreken voortdurend relevante casuïstiek.

Leerdoelen

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:

 • Inzicht hebben in het waardengeladen karakter van openbaar bestuur en bestuurskunde.

 • Kennis krijgen van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige literatuur.

 • Inzicht krijgen in aard en diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.

 • Het vermogen ontwikkelen om een theorie gedreven analyse te maken, op gevorderd niveau, van normatieve thema’s in de publieke sector.

 • Het vermogen ontwikkelen om te antwoorden op waardengeladen claims op het eigen terrein van specialisatie.

 • Het ontwikkelen van vaardigheden om ethisch te reflecteren en te argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk en de bestuurskundige theorie.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur.

Studielast

Totale studielast is 140 uur:

 • 14 uur hoorcollege

 • 5 uur toetsing en inzage

 • 121 uur zelfstudie

Toetsing en weging

Beoordeling vindt plaats op basis van één online tentamen over de gehele stof (65%) en een werkstuk (35%). Het tentamen zal bestaan uit open-boek inzicht- en essayvragen, afgenomen via Brightspace.

 • Er kan NIET worden gecompenseerd tussen beide onderdelen. Het vak is behaald als beide deelcijfers voldoende zijn (minstens 5,5).

 • De toetsvorm van de eerste kans en een eventuele herkansing is in principe gelijk, tenzij de omstandigheden een andere aanpak verlangen of noodzakelijk maken, ter discretie van de docent in samenspraak met de examencommissie van Bestuurskunde. Zie altijd de online e-gids en roosters voor meest actuele stand van zaken.

 • Voldoende deelcijfers die in academisch jaar 2019 – 2020 zijn behaald blijven geldig bij dit vak in 2020-2021. Deze komen daarna te vervallen. Als studenten het tentamen of paper het vorig academisch jaar al gehaald hebben dan hoeven zij dit onderdeel dus niet nog eens te doen. Stel de docent hier wel van op de hoogte!

 • Voor diegenen die het vak in 2020-2021 moeten herkansen en al deelcijfers hebben uit 2019-2020 geldt WEL compensatie tussen deelcijfers (25% paper en 75% tentamen) omdat dit bestond toen zij het vak voor het eerst volgden.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuur

Voor deze cursus worden losse artikelen voorgeschreven die digitaal beschikbaar zullen zijn. Er wordt geen handboek voorgeschreven. In de hand-out / vakwijzer die t.z.t. op Brightspace zal verschijnen worden alle links naar literatuur opgenomen.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten worden geacht alle stof voorafgaand aan de colleges aandachtig te bestuderen. Ook voor de eerste bijeenkomst zullen teksten gelezen moeten worden. Dit wordt t.z.t. op Brightspace in de vakwijzer vermeld.